Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300”.

Wielgie, dnia 10.10.2017 r.

GSR..6220.4.4.2017.AO

OBWIESZCZENIE

    1. Wójt Gminy Wielgie zawiadamia, że w dniu 10.10.2017 r. na wniosek Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Krystiana Fryszkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

    2. „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielgie http://bip.wielgie.pl/ , wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Kłokock, Tomaszewo, Lipno Wieś II, Wielgie, Bętlewo, Płonczyn, Główczyn i Wierznica oraz siedzibie Urzędu Gminy Wielgie, Urzędu Miasta Lipno, Urzędu Gminy Lipno oraz Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Wielgie przy ulicy Starowiejskiej 8, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu, tel. 54 289 73 80 wew 44.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian