Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XXXV/298/2013 RADY GMINY WIELGIE z dnia 27 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Uchwała Nr XXXV/298/2013
Rady Gminy Wielgie

z dnia 27 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.  poz. 1356 ze zmianami) i art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2  do uchwały Nr XXIV/176/2012 Rady Gminy Wielgie z 4 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 , wprowadza się następujące zmiany:

Lp

Zadanie do realizacji

Przedsięwzięcia w ramach zadań

Kwota
(w zł)

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

1.Tworzenie warunków do bieżącej działalności punktu informacyjnego i GKRPA

200

2.Działalność punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin zgodnie z potrzebami

3.600

3.Szkolenia z zakresu problematyki profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

1.000

4.Opłata składki na działalność Telefonicznego pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia".

400

5.Rozpowszechnianie informacji o telefonach zaufania „Niebieska Linia" i „Pomarańczowa linia

bez kosztów

RAZEM

5.200

II

Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych z problemem uzależnienia. Prowadzenie rozmów przez członków GKRPA z osobami zgłoszonymi jako nadużywające alkoholu. Kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

1.000

Pokrycie kosztów badania biegłych orzekających o przedmiocie uzależnienia

1.600

RAZEM

2.600

IIIProwadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1.Finansowanie działalności świetlic profilaktyczno-wychowawczych działających przy szkołach w Wielgiem, Czarnem, Zadusznikach.
 

40.000

2.Pokrycie kosztów wypoczynku letniego połączonego z zajęciami edukacyjnymi na temat uzależnień dla dzieci uczęszczających do świetlic profilaktyczno-wychowawczych.

10.000

3.Dofinansowanie działalności sportowo - kulturalnej jako alternatywnej formy trzeźwego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu

8.000

4.Finansowanie programów, spektakli, imprez profilaktycznych, sympozjum dla dzieci i młodzieży szkolnej.

12.000

5.Udział w kampaniach profilaktycznych

4 000

6.Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych - dystrybucja zawieszek i ulotek.

1.000

7.Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym skierowanym do rodziców np. „wywiadówka profilaktyczna".

1.500

8.Prowadzenie działań edukacyjnych wśród kierowców - skierowane do kierowców dystrybucja materiałów edukacyjnych np. ulotek, licznika trzeźwości.

bez
kosztów

Zakup broszur, ulotek, plakatów, publikacji, prenumerata o tematyce uzależnień.

100

Szkolenia

200

RAZEM

76.800

IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii

Wspieranie takich podmiotów poprzez:
- przekazywanie materiałów edukacyjnych,
- promowanie działań w mediach i na stronie internetowej gminy Wielgie.

100

RAZEM

100

V


Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1.Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych

3.000

2.Kontrola placówek handlowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości

1.100

RAZEM

4.100

VI

Inne zadania

Wynagrodzenie pełnomocnika, delegacje, różne opłaty i składki.

38.071

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.

Podejmowanie działań w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia. Współpraca z placówkami służby zdrowia oraz z innymi instytucjami w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków.

bez kosztów

Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom uzależnionym od narkotyków w okresie podjętego leczenia i rehabilitacji (współpraca z GOPS).

bez kosztów

Dofinansowanie szkoleń i kursów w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i osobami zagrożonymi uzależnieniem od narkotyków.

200


RAZEM

200

II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej

Informowanie osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin o możliwościach uzyskania pomocy psychospołecznej i prawnej.
Koordynowanie działań dotyczących pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom przez współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami służby zdrowia, kuratorem społecznym, prawnikiem.
Podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych z problemem narkomanii.
 

bez kosztów

III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Finansowanie programów, spektakli, imprez profilaktycznych, sympozjum dla dzieci i młodzieży szkolnej.

2.500

Udział w kampaniach profilaktycznych na rzecz walki z narkomanią.

Zakup broszur, ulotek, plakatów, publikacji, prenumerata o tematyce uzależnienia od narkomanii.

200

RAZEM

2.700

IV

Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

Wspieranie takich podmiotów poprzez:
- przekazywanie materiałów edukacyjnych,
- promowanie działań w mediach i na stronie internetowej gminy Wielgie.

100

RAZEM

100

 

R A Z E M plan wydatków

129.871
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały XXXV/298/201 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/176/2012 Rady Gminy Wielgie z 4 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

W załączniku Nr 2  do Uchwały XXIV/176/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 4  grudnia 2012 r. zmienia się preliminarz wydatków celem urealnienia wydatków z anem dochodów.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka

 

Załączniki

akt (222.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXXV.298.2013 (3.3MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2013-12-31 10:56:39
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2013-12-31 10:58:16
Ostatnia zmiana:2013-12-31 10:58:32
Ilość wyświetleń:677

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij