Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.06.2021 Szkolenie „Czyste powietrze” w dniu 17.06.2021 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2021 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolne, który stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, która stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2021 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla „Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Zawiadomienie o obradach XXIV sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Rumunki Tupadelskie, na działkach nr nr: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/9, 224/10, 34/3, 117/3, 224/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Wykaz Nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla osób będących rolnikami indywidualnymi zdefiniowanych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Wykaz Nr 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgie przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Teodorowo 13/14. Szczegóły
Artykuł 11.05.2021 AZBEST – DOTACJA NA DEMONTAŻ TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2021 Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Informacja dla właścicieli lasów niepaństwowych z terenu Powiatu Lipnowskiego Szczegóły