Sprawy administracyjne

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 UZYSKIWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB INNEGO AKTU NORMATYWNEGO Szczegóły