Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2021 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2021 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla „Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2021 Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki o uzupełnieniu i korekcie Karty Informacji Przedsięwzięcia na „Budowę biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 Nasiegniewo” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2021 Obwieszczenie – Wójta Gminy Fabianki o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i określenie zakresu raportu na przedsięwzięcie „Budowy biogazowni rolniczej BG Nasiegniewo o mocy do 1MW” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2021 Zawiadomienie – postępowanie zażaleniowe zostaje wydłużone przez GDOŚ z uwagi na skomplikowany charakter sprawy – dotyczy zmiany lasu na użytek rolny Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2021 Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki w sprawie Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2, obręb Nasiegniewo, gmina Fabianki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2021 Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu na przedsięwzięcie pn. Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gmina Fabianki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2021 Zawiadomienie o wniesieniu zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce ewid. nr 172 obręb Teodorowoo Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce ewid. nr 172, obręb Teodorowo, gm. Wielgie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.12.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Sakrbu Państwa na użytek rolny, na działce ewid. nr 172, obręb 0018 Teodorowo, gm. Wielgie Szczegóły