Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2017 rok

Wielgie, dn. 11.01.2017 r.

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU NA 2017 R.

Informujemy mieszkańców gminy Wielgie o możliwości otrzymania 70% dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych. Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie udział właściciela nieruchomości. Wnioskodawcy zobligowani będą do wpłacenia 30% kosztów wg ceny ustalonej po rozstrzygnięciu przetargu lub zapytaniu ofertowym na realizację zadania „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2017 roku”. Ustaloną kwotę, stanowiącą 30%, należało będzie uregulować w terminie określonym odrębnym pismem.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o złożenie kompletu dokumentów* w Urzędzie Gminy w Wielgiem pokój nr 8 ( p. Agnieszka Orłowska-Olewińska, tel. 0-54 289-73-80 wew. 44 ) w terminie od 16.02.2017 r. do 10.03.2017 r.

Osoby, które zostaną objęte przedmiotową dotacją zobowiązane są do zaniechania działań związanych z demontażem do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego. Prace objęte dotacją mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu bądź zapytaniu ofertowym.

Komplet dokumentów zawiera:

Wniosek o przyznanie dotacji ( dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

Harmonogram rzeczowo-finansowy ( druk dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

oświadczenie ( druk dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (ewentualnie pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę )w Starostwie Powiatowym w Lipnie

Kserokopia aktu notarialnego

„Formularz informacji przedstawiony przez wnioskodawcę” w przypadku osoby ubiegającej się o dotację na budynki inne niż mieszkalne ( tj. obory, stodoły, budynki inwentarskie, budynki usługowe itp. ) ( druk dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

Informacje

Rejestr zmian