Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Wielgie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Do 30 dni od daty złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Karolina Greszkiewicz
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie,
   ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   pok. nr 7
  • Telefon kontaktowy 54 289 73 80 wew. 43
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie,
   ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   pok. nr 7
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
   2. Załączniki wymagane:
   • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
   • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
   • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • Zestawienie o otrzymanej pomocy de minimis lub kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku,
   w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
   albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
   3. Załączniki dodatkowe, wynikające z przebiegu przygotowania zawodowego oraz rodzaju podmiotu składającego wniosek - określone we wniosku.
  • Opłaty Bez opłaty
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082 tj., ze zm.);

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zm.);

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2018.2010);

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017.1644.);

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U..2019.391.);

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2017.622);

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U..2018.227 t.j.);

   Rozporządzenie Komisji(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1 z 24.12.2013r.)

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian