P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w dniu 05 grudnia 2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji w.g załączonych list obecności oraz Wójt ,Przewodnicząca RG, Skarbnik Gminy. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji finansów Radosław Ziółkowski przedstawiając nastĘpujący porządek posiedzenia : 1. Analiza projektu budżetu gminy na 2018 rok. 2. Posumowanie pracy komisji i przygotowanie planów pracy stałych komisji na 2018 rok. 3. Omówienie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy. 4. Sprawy różne. Przedstawiony porządek posiedzenia komisje przyjęły bez uwag. Ad. 1 Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2018 rok. Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2018 rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy. Po udzielonych wyjaśnieniach komisje wydały w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok opinię, które zostaną przedstawione na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku. Ad. 2 Członkowie komisji dokonali podsumowania pracy komisji za 2017 rok i ustalili plan pracy na 2018 rok. Ad. 3 Wójt przedstawił projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy w sprawach : a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok, b/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025, c/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, d/ zamiaru powołania podmiotu wewnętrznego i bezpośredniego zawarcia umowy z tym podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Omówione projekty uchwał Radni zaopiniowali pozytywnie celem przedstawienia na najbliższej sesji. Ad. 4 W sprawach różnych rozważano następujące zagadnienia: Radny Ludwik Bieńkowski poruszył sprawę wynajmu świetlicy w Suszewie na szkolenie organizowane przez KRUS, uważa, że szkolenia krótkie organizowane głównie dla mieszkańców winny być udostępniane nieodpłatnie. W związku ze zgłoszoną sprawą i po przeprowadzonej dyskusji Wójt zobowiązał się do rozważenia tegoż problemu. Radna Krystyna Walkowicz zapytała , czy będzie budowa drogi w kierunku Józefowa. Wójt przekazał, że tę drogę będzie się kontynuować. Wójt będąc przy głosie przekazał zebranym informację dotyczącą planowanej działalności gospodarczej w Piasecznie przez firmę ARGO, z której to dochody gminy mogą się znacznie zwiększyć poprzez przekazywany podatek jak i możliwość zatrudnienia mieszkańców przez tą firmę. Na tym zakończono posiedzenie komisji. Przewodniczący komisji finansów RADOSŁAW ZIÓŁKOWSKI Protokołowała: Grażyna Wyszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>