P R O T O K O Ł nr 29/2 /2018 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 lutego 2018 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji , 2. Bożena Karbowska - członek komisji, 3. Radosław Ziółkowski - - „ -, 4. Krystyna Walkowicz - - „ -, 5. Marianna Zaborowska - - „ -. oraz Wójt ,Z-ca Wójta i Skarbnik Gminy. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji. Przedstawił następujący porządek posiedzenia : 1. Omówienie projektów uchwał na XLII sesję Rady Gminy. 2. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój. 3. Sprawy różne. Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia. Ad. 1 Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XLII sesję w sprawach: a/ określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Wielgie b/ uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2018 rok", c/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków i wysokości udzielonych bonifikat przy sprzedaży tych lokali. d/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Zaduszniki, 2 - e/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok, f/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie g/ aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie. Wyjaśnień na zapytania udzielał Wójt, z-ca Wójta i Skarbnik Gminy. Przedstawione projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie. Ad.2 Członkowie komisji zapoznali się z informacją w zakresie wykonanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój ,którą omówił Wójta Gminy . Ad. 3 W sprawach różnych analizowano sprawę remontu dróg oraz materiału do ich naprawy. Na tym zakończono posiedzenie komisji. Protokołowała :Grażyna Wyszyńska Przewodniczący komisji :Mariusz Przybyszewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>