Wydawanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych

Informacja w sprawie wydawania zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych

  • Wydział Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Termin załatwienia Wnioski składa się do 15 kwietnia. W terminie do 30 dni, w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Orłowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
   w godzinach od 7:30 do 15:30,
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 44
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Wymagane dokumenty Wniosek, w którym należy określić: 
   - imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę ( firmy ), siedzibę i adres wnioskodawcy;
   - wielkość uprawy maku lub konopi włóknistych;
   - miejsce położenia uprawy /numer działki/;
   - informację o odmianie maku lub konopi włóknistych; 
   - oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek; 
   - oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63-65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej;
   - umowa kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi.
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 30 PLN. 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Uprawa maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych może być prowadzona na terenie gminy na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Wielgie.

   Uprawa maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni w wyznaczonych rejonach zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Podstawa prawna

   Art 47 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm. )

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian