Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wielgie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem

Organ prowadzący szkoły:

Gmina Wielgie,
ul. Starowiejska 8,
87-603 Wielgie

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarnem, 87-603 Wielgie, Czarne 7

 1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia warunki określone
  w
  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
   publicznej szkoły,

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

   • stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo

   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
    niebędącej nauczycielem,

  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

   • imię (imiona) i nazwisko,

   • datę i miejsce urodzenia,

   • obywatelstwo,

   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
   potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
   potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
   studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu
   potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132
   oraz z 2017r. poz. 60)- w przypadku cudzoziemca,

  7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia
   lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
   kierowniczym,

  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
   ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
   przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
   z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1311 ze zm.),

  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
   18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
   państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2017r. poz.2186 ze zmian.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972r.,

  12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia
   nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

  13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub
   oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  14. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której
   mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zmian.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zmian.) – w przypadku nauczyciela akademickiego,

  15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
   praw publicznych.

 1. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

 2. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić
  oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d-g, l, m.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz
  telefonem kontaktowym oraz dopiskiem: „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem”, w terminie do 28 czerwca 2019r. do godz. 1500 na adres: Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 87-603 Wielgie (sekretariat -pokój nr 18). W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu ofert do Urzędu Gminy Wielgie.

W przypadku podania nr telefonu proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego formularza „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”

 1. Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielgie.

 3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania
  konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego
  kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane
  obywatelstwo.

 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego komisji nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wielgie z siedzibą w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, której organem wykonawczym jest Wójt Gminy Wielgie

 2. Inspektor ochrony danych – dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminie Wielgie: e-mail: iod[at]wielgie[dot]pl

 3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres pięciu lat.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

 • usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 RODO
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2
  ;

 • prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:4/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Wielgie
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracySzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarnem, 87-603 Wielgie, Czarne 7
  • Stanowiskodyrektor Szkoły Podstawowowej im. Jana Pawła II w Czarnem
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-06-11
  • Termin składania dokumentów2019-06-28
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz telefonem kontaktowym oraz dopiskiem: „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem", w terminie do 28 czerwca 2019r. do godz. 1500 na adres: Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 87-603 Wielgie (sekretariat -pokój nr 18). W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu ofert do Urzędu Gminy Wielgie. W przypadku podania nr telefonu proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego formularza „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 87-603 Wielgie (sekretariat -pokój nr 18)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597).

   2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
   publicznej szkoły,
   b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   ▪ stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
   ▪ stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   ▪ stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
   niebędącej nauczycielem,
   c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   ▪ imię (imiona) i nazwisko,
   ▪ datę i miejsce urodzenia,
   ▪ obywatelstwo,
   ▪ miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
   d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
   potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
   e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
   potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
   studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
   f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu
   potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132
   oraz z 2017r. poz. 60)- w przypadku cudzoziemca,
   g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia
   lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
   kierowniczym,
   h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
   ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
   przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
   z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1311 ze zm.),
   k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
   18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
   państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2017r. poz.2186 ze zmian.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972r.,
   l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia
   nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
   m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub
   oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
   n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której
   mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zmian.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zmian.) - w przypadku nauczyciela akademickiego,
   o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
   praw publicznych.
   3. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
   4. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić
   oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d-g, l, m.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996)
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian