Nabór na stanowisko ds. ochrony p.poż, zabytków i ochrony zwierząt

Wójt Gminy Wielgie
ogłasza nabór na stanowisko
ds. ochrony p.poż, zabytków i ochrony zwierząt

 1. Adres jednostki

87-603 Wielgie, ul. Starowiejska 8

2. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) Wymagania niezbędne

a) obywatelstwo polskie ( lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe,

f) staż pracy- co najmniej 3 lata, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej,

h) znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego (kodeksu postępowania administracyjnego), instrukcji kancelaryjnej,

2) Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,

b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

c) komunikatywność i kultura osobista, odporność na stres,

d) odpowiedzialność za wykonywane prace,

e) prawo jazdy kategorii „B”.

3) Główne obowiązki:

 1. koordynowanie spraw dotyczących ochrony p. pożarowej w gminie;

 2. udzielanie jednostkom OSP niezbędnej pomocy w zakresie wykonywanych przez nie zadań statutowych;

 3. współdziałanie z Powiatową Komendą Państwowych Straży Pożarnych w zakresie całokształtu spraw p. poż.;

 4. rozliczanie kart czasu pracy jednostek OSP oraz zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt silnikowy w cyklu miesięcznym;

 5. nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z należytym utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pod względem bezpieczeństwa p. poż.;

 6. wydawanie decyzji odbierających czasowo zwierzę właścicielowi lub opiekunowi znęcającemu się nad zwierzęciem;

 7. wydawanie zezwoleń (cofanie zezwoleń) na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;

 8. zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie;

 9. współdziałanie ze schroniskiem, lekarzem weterynarii, policją oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt;

 10. prowadzenie ewidencji zabytków na terenie gminy Wielgie, prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną zabytków na terenie gminy;

 11. współpraca z Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

 12. sporządzanie rocznego sprawozdania do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Wielgie;

 13. opiniowanie projektów dotyczących komunikacji zbiorowej;

 14. określanie przystanków i dworców komunikacyjnych na terenie gminy Wielgie;

 15. nadzór nad przystankami PKS i szkolnymi (zakup, utrzymanie w czystości, remont bieżący)

 16. przygotowywanie analiz i badań potrzeb przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego;

 17. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

 18. przygotowywanie innych dokumentów w zakresie transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym;

 19. przesyłanie, w cyklu miesięcznym, do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej rozliczenia czasu pracy osób skazanych na pracę społeczną;

 20. współpraca z Kuratorem sądowym w zakresie wykonywanych prac na cele społeczne,

 21. najem sal- nawiązywanie umów, rozliczenie opłat,

 22. ewidencja opłat za energię elektryczną – prowadzenie kartotek;

 23. rozliczanie zużycia paliwa w samochodzie, kosiarkach i wykaszarkach stanowiących własność Urzędu Gminy Wielgie w cyklu miesięcznym;

 24. nadzór nad dostawą paliwa do kotłowni (Urzędu Gminy, świetlic) oraz rozliczanie jego zużycia w cyklu miesięcznym;

 25. obsługa spraw związanych z przyłączeniem odbiorcy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej;

 26. wykonywanie innych zadań doraźnych zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy, Kierownika Referat Rozwoju Gminy.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Częste kontakty z interesantami, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy monitorze ekranowym, praca częściowo w terenie.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W styczniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%;

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podpisane CV i list motywacyjny,

 2. podpisany kwestionariusz osobowy,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzające wymagany staż pracy,

 5. oświadczenia kandydata, że:

  • korzysta z pełni praw publicznych,

  • nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  • stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na stanowisku

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 7. Klauzula informacyjna dla kandydata

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielgiem, a także pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony p.poż, zabytków i ochrony zwierząt .

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 25 lutego 2019r. do godz. 1530

Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań, jak również te, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wielgiem po terminie (decyduje data faktycznego wpływu; do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane, kandydatom.

Informacja o warunkach naboru będzie umieszczona na: stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Gminy w Wielgiem.


Wójt Gminy Wielgie
Tadeusz Wiewiórski
  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:2/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Wielgie
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8
  • Stanowiskods. ochrony p.poż, zabytków i ochrony zwierząt
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-02-12
  • Termin składania dokumentów2019-02-25
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielgiem, a także pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony p.poż, zabytków i ochrony zwierząt .
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) obywatelstwo polskie ( lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
   b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia,
   e) wykształcenie wyższe,
   f) staż pracy- co najmniej 3 lata, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej,
   h) znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego (kodeksu postępowania administracyjnego), instrukcji kancelaryjnej,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) doświadczenie pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
   b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
   c) komunikatywność i kultura osobista, odporność na stres,
   d) odpowiedzialność za wykonywane prace,
   e) prawo jazdy kategorii „B".
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy a) koordynowanie spraw dotyczących ochrony p. pożarowej w gminie;
   b) udzielanie jednostkom OSP niezbędnej pomocy w zakresie wykonywanych przez nie zadań statutowych;
   c) współdziałanie z Powiatową Komendą Państwowych Straży Pożarnych w zakresie całokształtu spraw p. poż.;
   d) rozliczanie kart czasu pracy jednostek OSP oraz zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt silnikowy w cyklu miesięcznym;
   e) nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z należytym utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pod względem bezpieczeństwa p. poż.;
   f) wydawanie decyzji odbierających czasowo zwierzę właścicielowi lub opiekunowi znęcającemu się nad zwierzęciem;
   g) wydawanie zezwoleń (cofanie zezwoleń) na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;
   h) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie;
   i) współdziałanie ze schroniskiem, lekarzem weterynarii, policją oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt;
   j) prowadzenie ewidencji zabytków na terenie gminy Wielgie, prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną zabytków na terenie gminy;
   k) współpraca z Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
   l) sporządzanie rocznego sprawozdania do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Wielgie;
   m) opiniowanie projektów dotyczących komunikacji zbiorowej;
   n) określanie przystanków i dworców komunikacyjnych na terenie gminy Wielgie;
   o) nadzór nad przystankami PKS i szkolnymi (zakup, utrzymanie w czystości, remont bieżący)
   p) przygotowywanie analiz i badań potrzeb przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego;
   q) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
   r) przygotowywanie innych dokumentów w zakresie transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym;
   s) przesyłanie, w cyklu miesięcznym, do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej rozliczenia czasu pracy osób skazanych na pracę społeczną;
   t) współpraca z Kuratorem sądowym w zakresie wykonywanych prac na cele społeczne,
   u) najem sal- nawiązywanie umów, rozliczenie opłat,
   v) ewidencja opłat za energię elektryczną – prowadzenie kartotek;
   w) rozliczanie zużycia paliwa w samochodzie, kosiarkach i wykaszarkach stanowiących własność Urzędu Gminy Wielgie w cyklu miesięcznym;
   x) nadzór nad dostawą paliwa do kotłowni (Urzędu Gminy, świetlic) oraz rozliczanie jego zużycia w cyklu miesięcznym;
   y) obsługa spraw związanych z przyłączeniem odbiorcy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej;
   z) wykonywanie innych zadań doraźnych zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy, Kierownika Referat Rozwoju Gminy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówMarcin Burzyński zam. Płonczyn
  • Uzasadnienie wyboruUzasadnienie: Kandydat na stanowisko ds. ochrony p.poż., zabytków i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy w Wielgiem spełnił wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu z dnia 12.02.2019r. o naborze na ww. stanowisko. Na podstawie przedłożonych dokumentów w związku z naborem na ww. stanowisko oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdza, że kandydat wykazał się doświadczeniem i wiedzą w zakresie tematyki obejmującej czynności i zadania określone w zakresie obowiązków na ww. stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian