OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na: „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIELGIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dla inwestycji polegającej na:

Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”.

 Jednocześnie informuję, iż z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie przy ul. Starowiejskiej 8, 87 – 603 Wielgie, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielgiem, na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Wielgiem oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń sołectwa Wielgie.

Informacje

Rejestr zmian