Ogłoszenie o II ustnym przetargu na dzierzawę nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Wielgie.

Wielgie, dnia: 27.02.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Wielgie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( tj. Dz. U. z 201
6r., poz. 2147 ze zm. ) oraz art. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U.
z 20
14 r., poz. 1490 )

Wójt Gminy Wielgie ogłasza przetarg II ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie

I. Przedmiot przetargu

Lp.

Numer ewiden

cyjny nierucho

mości

Oznaczenie w księdze wieczystej

Powie

rzchnia w ha i m²

Położenie nierucho

mości

Opis nierucho

mości

Okres dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (w zł dzierżawa lokalu handlowo-usługowego, w q dzierżawa gruntu rolnego q=51,00 zł.)

Wysokość wadium w zł.

1.

198

WL1L/00020720/5

5/31

Teodorowo

Grunt rolny

RVI – 4,06 ha

PsV – 0,35 ha

PsVI – 0,16 ha

LsVI – 0,60 ha

N – 0,23 ha

Dzierżawa na okres 3 lat.

5,35 q

(wysokość czynszu płacona rocznie)

30,00

2.

1/2

WL1L/00020880/4

5,59

Orłowo

Grunt rolny

RVI – 3,80 ha

PsVI – 1,56 ha

N – 0,23 ha

Dzierżawa na okres 3 lat.

5,36 q

(wysokość czynszu płacona rocznie)

30,00

3.

93

WL1L/00025987/9

2,87

Nowa Wieś

Grunt rolny

RIIIb – 0,54 ha

RIVa – 1,04 ha

RIVb – 0,54 ha

RV – 0,37 ha

RVI – 0,32 ha

N – 0,03 ha

Dzierżawa na okres 3 lat.

6,53 q

(wysokość czynszu płacona rocznie)

30,00

4.

44/6

WL1L/00020463/5

54 m²

Złowody

Lokal handlowo- usługowy

Dzierżawa na okres 3 lat.

162,00 zł.
+VAT/miesięcznie

(wysokość czynszu płacona miesięcznie)

200,00

Dzierżawione nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami.

II. Warunki przetargu

 1. Przetarg na dzierżawę wyżej opisanych nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2014, poz. 1490 ).

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie
  przy ul. Starowiejskiej 8, 87 – 603 Wielgie, w
  sali konferencyjnej na I piętrze o godz. 9:00. Działki będą licytowane wg kolejności liczby porządkowej przedmiotu przetargu.

 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 24.03.2017r. wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej działki. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Wielgie KDBS o/Wielgie Nr 33 9550 0003 2005 0030 0054 0002. Wadium należy wpłacić w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

 5. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Wielgie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

 6. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

 7. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać W urzędzie Gminy Wielgie przy ul. Starowiejskiej 8, 87 – 603 Wielgie w pok. nr 9, w godz. 730 – 1530 od poniedziałku do piątku, tel. 54 289 73 80 wew. 44, 27.

  Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 27.02.2017r. do dnia 30.03.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgie.

  • Nr przetargu 27.02.2017

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian