Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Wielgiem.

Wójt Gminy Wielgie
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Referatu Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Wielgiem

1.    Adres jednostki
87-603 Wielgie, ul. Starowiejska 8
2.    Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
3.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)    Wymagania niezbędne
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie,
f) Kwalifikacje z zakresu zarządzania funduszami europejskimi lub z zakresu prawa europejskiego,
g) staż pracy- posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej,
h) biegła znajomość przepisów z zakresu zadań objętych funkcjonowaniem Referatu Rozwoju Gminy, w szczególności przepisów z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i drogownictwa, budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej, wodnej.
i) znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego (kodeksu postępowania administracyjnego), instrukcji kancelaryjnej,
2)    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność kierowania zespołem pracowników,
b)    znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c)    komunikatywność i kultura osobista, odporność na stres,
d)    odpowiedzialność za wykonywane prace,
e)    prawo jazdy kategorii „B”.
4. Główne obowiązki:
a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania referatu poprzez planowanie i podział pracy oraz bieżący nadzór nad podporządkowanymi pracownikami, ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z przepisami załatwianie spraw należących do właściwości referatu,
b) opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy oraz wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych,
c) przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów uchwał rady i zarządzeń Wójta oraz wykonywanie podjętych uchwał i zarządzeń wójta,
d) przygotowywanie niezbędnych materiałów do udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji rady,
e) współpraca z komisjami rady, samorządem wsi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
f) współdziałanie z referatami  w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
g) uczestnictwo w sesjach rady, w posiedzeniach komisji rady – na polecenie Wójta,
h) ustalanie szczegółowych zakresów czynności , uprawnień i odpowiedzialności pracowników referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej referatu.
i) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym,
j) zapewnienie prawidłowego elektronicznego obiegu dokumentów w referacie,
k) udział w przeprowadzeniu służby przygotowawczej pracowników,
l) udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu gminy w ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy.
m) nadzór nad sprawami dotyczącymi ochrony środowiska, rolnictwa
i drogownictwa,
n) nadzór nad sprawami dotyczącymi budownictwa, gospodarki przestrzennej
i komunalnej, wodnej.
o) nadzór nad sprawami utrzymania czystości w gminie oraz gospodarki odpadami,
p) nadzór nad sprawami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych,
q) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem wieloletnich programów
i planów rozwoju gminy, przygotowaniem inwestycji i pozyskiwaniem środków zewnętrznych
r) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych
o) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta .
5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Częste kontakty z interesantami, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania
i podejmowania decyzji, praca przy monitorze ekranowym,
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W styczniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%;
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) Podpisane CV i list motywacyjny,
b) podpisany kwestionariusz osobowy,
c) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzające wymagany staż pracy,
e) oświadczenia kandydata, że:
◦ korzysta z pełni praw publicznych,
◦ nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
◦ posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
◦ stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na stanowisku ,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
g) podpisana klauzula informacyjna dla kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielgiem, a także pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika GSR.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 22 lutego 2019r.  do godz. 1530
Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań, jak również te, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wielgiem po terminie (decyduje data faktycznego wpływu; do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się możliwość przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane, kandydatom.
Informacja o warunkach naboru będzie umieszczona na: stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Gminy w Wielgiem.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Wielgie
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8
  • StanowiskoKierownik Referatu Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Wielgiem
  • Wymiar etatu40 godzin
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-02-12
  • Termin składania dokumentów2019-02-22
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielgiem, a także pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika GSR.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) obywatelstwo polskie,
   b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia,
   e) wykształcenie wyższe magisterskie,
   f) Kwalifikacje z zakresu zarządzania funduszami europejskimi lub z zakresu prawa europejskiego,
   g) staż pracy- posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej,
   h) biegła znajomość przepisów z zakresu zadań objętych funkcjonowaniem Referatu Rozwoju Gminy, w szczególności przepisów z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i drogownictwa, budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej, wodnej.
   i) znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego (kodeksu postępowania administracyjnego), instrukcji kancelaryjnej,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
   b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
   c) komunikatywność i kultura osobista, odporność na stres,
   d) odpowiedzialność za wykonywane prace,
   e) prawo jazdy kategorii „B".
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) zapewnienie sprawnego funkcjonowania referatu poprzez planowanie i podział pracy oraz bieżący nadzór nad podporządkowanymi pracownikami, ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z przepisami załatwianie spraw należących do właściwości referatu,
   b) opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy oraz wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych,
   c) przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów uchwał rady i zarządzeń Wójta oraz wykonywanie podjętych uchwał i zarządzeń wójta,
   d) przygotowywanie niezbędnych materiałów do udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji rady,
   e) współpraca z komisjami rady, samorządem wsi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
   f) współdziałanie z referatami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
   g) uczestnictwo w sesjach rady, w posiedzeniach komisji rady – na polecenie Wójta,
   h) ustalanie szczegółowych zakresów czynności , uprawnień i odpowiedzialności pracowników referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej referatu.
   i) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym,
   j) zapewnienie prawidłowego elektronicznego obiegu dokumentów w referacie,
   k) udział w przeprowadzeniu służby przygotowawczej pracowników,
   l) udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu gminy w ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy.
   m) nadzór nad sprawami dotyczącymi ochrony środowiska, rolnictwa
   i drogownictwa,
   n) nadzór nad sprawami dotyczącymi budownictwa, gospodarki przestrzennej
   i komunalnej, wodnej.
   o) nadzór nad sprawami utrzymania czystości w gminie oraz gospodarki odpadami,
   p) nadzór nad sprawami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych,
   q) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem wieloletnich programów
   i planów rozwoju gminy, przygotowaniem inwestycji i pozyskiwaniem środków zewnętrznych
   r) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych
   o) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta .
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów Jan Wadoń zam. Radomice
  • Uzasadnienie wyboruUzasadnienie: Kandydat na stanowisko kierownika Referatu Rozwoju Gminy Wielgie w Urzędzie Gminy w Wielgiem spełnił wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu z dnia 12.02.2019r. o naborze na ww. stanowisko. Na podstawie przedłożonych dokumentów w związku z naborem na ww. stanowisko oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdza, że kandydat wykazał się doświadczeniem i wiedzą w zakresie tematyki obejmującej czynności i zadania określone w zakresie obowiązków na ww. stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian