OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część C

OGŁOSZENIE

                                                                               

 

o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część C

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz Uchwały Rady Gminy NR XX/109/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016 r.,

 

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu         zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach      Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wyłożenie projektu zmiany planu odbędzie się w terminie od dnia 05.10.2017 r. do dnia 06.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie, pok. nr 8, oraz na stronie internetowej www.bip.wielgie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się
w dniu 19.10.2017 r. o godz. 14°° w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie, pok. Nr 14.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielgie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2017 r.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 353), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia
3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian