Ogłoszenie o zamówieniu: Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Polska-Wielgie: Elektryczność

2018/S 165-376425

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8
Wielgie
87-603
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
Tel.: +48 542897380
E-mail: kglowinski[at]wielgie[dot]pl
Faks: +48 542897795
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wielgie.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Bobrowniki
ul. Nieszawska
Bobrowniki
87-617
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
Tel.: +48 542897380
E-mail: kglowinski[at]wielgie[dot]pl
Faks: +48 542897795
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wielgie.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Chrostkowo
Chrostkowo 99
Chrostkowo
87-602
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
Tel.: +48 542897380
E-mail: kglowinski[at]wielgie[dot]pl
Faks: +48 542897795
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wielgie.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1
Dobrzyń nad Wisłą
87-610
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
Tel.: +48 542897380
E-mail: kglowinski[at]wielgie[dot]pl
Faks: +48 542897795
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wielgie.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasta Lipna
Plac Dekerta 8
Lipno
87-600
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
Tel.: +48 542897380
E-mail: kglowinski[at]wielgie[dot]pl
Faks: +48 542897795
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wielgie.pl

I.1)Nazwa i adresy

Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2
Skępe
87-630
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
Tel.: +48 542897380
E-mail: kglowinski[at]wielgie[dot]pl
Faks: +48 542897795
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wielgie.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Tłuchowo
ul. Sierpecka 20
Tłuchowo
87-605
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
Tel.: +48 542897380
E-mail: kglowinski[at]wielgie[dot]pl
Faks: +48 542897795
Kod NUTS: PL619

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wielgie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wielgie.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Numer referencyjny: GSR.271.9.2018.KG

II.1.2)Główny kod CPV

09310000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. do 395 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 4.927,31 MWh., z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 3 055,74 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 1 871,57 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

 1. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Roz

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09300000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL619

II.2.4)Opis zamówienia:

 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 179 szt.
 2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 3 055,74 MWh, z tego:

Strefa I 1 592,39 MWh

Strefa II 1 258,49 MWh

Strefa III 204,86 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

 1. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.
 2. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Postępowanie wznawiane co roku

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09310000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL619

II.2.4)Opis zamówienia:

 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 216 szt.
 2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.
 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 1.871,57 MWh, z tego:

Strefa I 478,09 MWh

Strefa II 1.393,48 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

 1. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.
 2. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Postępowanie wznawiane co roku

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz.755 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

 1. a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych).

oraz

 1. b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy 00/100 złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 1. a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 500,00 MWh (jeden tysiąc pięćset)

oraz

 1. b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 100 (sto) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane)

Uwaga

Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz.

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów drogą korespondencyjną.
 2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie:

Część I zamówienia: 7 (siedem) umów pomiędzy wykonawcą a nw. zamawiającymi:

1) Gmina Wielgie

2) Gmina Bobrowniki

3) Gmina Chrostkowo

4) Gmina Dobrzyń n. Wisłą

5) Gmina Miasta Lipna

6) Miasto i Gmina Skępe

7) Gmina Tłuchowo

Część II zamówienia: 7 (siedem) umów pomiędzy wykonawcą a nw. zamawiającymi

1) Gmina Wielgie

2) Gmina Bobrowniki

3) Gmina Chrostkowo

4) Gmina Dobrzyń n. Wisłą

5) Gmina Miasta Lipna

6) Miasto i Gmina Skępe

7) Gmina Tłuchowo

 1. W przypadku podpisywania umów przez Pełnomocnika Wykonawcy, Pełnomocnik zobowiązany będzie do złożenia każdemu z zamawiających dokumentu Pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza).
 2. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 3. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 – Istotne po…

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/10/2018

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 08/10/2018

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, pok. nr 14, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień 2019

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/08/2018

 

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, NIP: 466-032-66-61
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 29.08.2018
  • Data składania ofert 08.10.2018
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 08.10.2018
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, pok. nr 2
  • Numer UZP/TED 2018/S 165-376425
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian