P R O T O K O Ł Nr 22/3/2017 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 19 kwietnia 2017 roku

P R O T O K O Ł Nr 22/3/2017
z odbytego posiedzenia komisji finansów
w dniu 19 kwietnia 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1.    Radosław Ziółkowski     –   Przewodniczący komisji
2.    Ludwik Bieńkowski       –        członek komisji  ,
3.    Krystyna  Brzozowska   –              –  „  – ,
4.    Ryszard Kurowski          –              –  „  -,
5. Marzena Czachowska        –              –  „  –

oraz Wójt ,  Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Analiza projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.
Ad. 1
Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XXXII sesję
w sprawach:

a/  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2017,
b/ zmiany uchwały Nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017-2025,
c/  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
d/  nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo,
e/  sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Nowa Wieś.
Przedstawione i omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na sesji.
–  2  –
Ad.2

Skarbnik Gminy omówił wykonanie budżetu gminy za 2016 rok.
Członkowie komisji po udzielonych wyjaśnieniach zaopniowali go pozytywnie celem przedstawienia na najbliższej sesji.

Ad. 3

W sprawach różnych rozpatrywano następujące zagadnienia:

1.  Naprawy i remontu dróg.
2.  zabezpieczenia przepustu w Bętlewie.
3.  Budowy chodnika w Nowej Wsi.
4.  Budowy drogi na ul.Źródlanej.
5. Sprzedaży gruntu w Nowej Wsi.
6. Budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
7. Skierowanego listu Radnej do odczytania na sesji.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała :                                                     Przewodniczący komisji

Grażyna Wyszyńska                                                     Radosław Ziółkowski

Informacje

Rejestr zmian