P R O T O K O Ł nr 25/5 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 19 września 2017 roku.

 

 

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Bożena Karbowska – członek komisji,

3. Marianna Zaborowska – – „ -,

4. Radosław Ziółkowski – – „ -,

5. Krystyna Walkowicz – – „ -.

 

oraz Wójt , Z-ca Wójta ,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.
Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Kontrola urządzeń melioracyjnych po przeprowadzonych konserwacjach.

2. Omówienie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Członkowie komisji zapoznali się z informacją Gminnej Spółki Wodnej „NOWOŚĆ” dotyczącą jej działalności w bieżącym roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący GSW Dariusz Kowalski udzielał wyjaśnień na zapytania Radnych oraz oświadczył, że na chwilę obecną jest za mało pracowników do prowadzenia bieżących napraw i konserwacji. W bieżącym roku są problemy, ponieważ rowy są zalane przez ciągłe opady, w wielu przypadkach nie ma możliwości ich wyczyszczenia.

Po przeprowadzonej dyskusji Radni wyjechali w teren celem sprawdzenia prowadzonych spraw na terenie gminy.

Ad. 2

 

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XXXVI sesję

w sprawach:

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2017,

 

Radna Krystyna Brzozowska zapytała dlaczego na dowożenie dzieci jest zwiększenie, jeżeli zajmuje się tym firma zewnętrzna.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana jest zgodnie z wnioskiem szkół między rozdziałami ze sprzątaczek na opiekunki.

 

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025 ,

 

c/ określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.

 

d/ zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Zakrzewo.

 

Przedstawione projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

Ad.3

 

W sprawach różnych rozpatrywano następujące zagadnienia:
Radni w toku ogólnej dyskusji pytali o materiał do naprawy dróg. Praktycznie żadne sołectwo go nie otrzymało .

Pan Wójt wyjaśnił, że z dostawcą została zerwana umowa ze względu na nie wykonanie zadania.

Ogłoszony został kolejny przetarg, jednak nikt się nie zgłosił i w tym czasie będzie można zawrzeć umowę z potencjalnym wykonawcą z wolnej ręki. Przewidywany termin dostaw to od 15.10.2017 do 15.11.2017 roku.

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :
Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji :

Mariusz Przybyszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian