P R O T O K O Ł nr 25/5 /2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 19 września 2017 roku.

1. Sebastian Pikus – przewodniczący komisji,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Jan Wiśniewski – – „ -,

4. Bożena Karbowska – – „ -,

5. Marianna Zaborowska – – „ -.
oraz Wójt , Skarbnik Gminy .

 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

 

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Kontrola Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy.

2. Analiza wydatków na OSP w gminie.

3. Omówienie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy.

4. Sprawy różne.

 

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Członkowie komisji wyjechali w teren celem sprawdzenia OSP na terenie gminy. Skontrolowali OSP w Wielgiem, Olesznie, Zadusznikach i Witkowie.

Ad. 2

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie na dzień 13 września 2017 roku. Szczegółowa informacja w załączeniu do protokołu.

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XXXVI sesję

w sprawach:

 

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2017,

 

Radna Krystyna Brzozowska zapytała dlaczego na dowożenie dzieci jest zwiększenie, jeżeli zajmuje się tym firma zewnętrzna.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana jest zgodnie z wnioskiem szkół między rozdziałami ze sprzątaczek na opiekunki.

 

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025 ,

 

c/ określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.

 

d/ zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Zakrzewo.

 

Przedstawione projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

Ad.3

 

W sprawach różnych rozpatrywano następujące zagadnienia:

 

Radni w toku ogólnej dyskusji pytali o materiał do naprawy dróg. Praktycznie żadne sołectwo go nie otrzymało .

Pan Wójt wyjaśnił, że z dostawcą została zerwana umowa ze względu na nie wykonanie zadania.

Ogłoszony został kolejny przetarg, jednak nikt się nie zgłosił i w tym czasie będzie można zawrzeć umowę z potencjalnym wykonawcą z wolnej ręki. Przewidywany termin dostaw to od 15.10.2017 do 15.11.2017 roku.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

 

Protokołowała :

Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji :

Sebastian Pikus

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian