P R O T O K O Ł nr 26/6 /2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 21 listopada 2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

1. Sebastian Pikus – przewodniczący komisji,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Jan Wiśniewski – – „ -,

4. Bożena Karbowska – – „ -.

 

oraz Wójt , Z-ca Wójta , Przewodnicząca Rady Gminy, Kierownik GOPS.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

 

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Omówienie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy.

2. Kontrola Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

 

Obecny na komisji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Wielgiem przestawił stawkę żywieniową dla dzieci z terenu gminy w

wysokości 3 zł. na 2018 rok. Wyjaśnił, że dzieci uczęszczające do przedszkoli

poza gminą również otrzymają 3 zł. Pomimo, że stawka w ościennych

przedszkolach wynosi przykładowo 6 zł.

Po przeprowadzonej dyskusji i udzielonych wyjaśnieniach komisja

przedstawioną stawkę zaopiniowała pozytywnie.

Ad. 1

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XXXVIII sesję

w sprawach:

 

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

– 2 –

 

b/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie,

 

c/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

d/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

e/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie,

 

f/ ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

 

g/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2018 r.,

 

h/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,

 

i/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,

 

j/ wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie,

k/ zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielgie na 2017 rok”,

 

l/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem,

 

– 3 –

 

ł/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarnem,

 

 

m/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach,

 

n/ stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem

 

 

Przedstawione projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad. 2
Członkowie komisji dokonali kontroli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gmin y w miejscowościach: Tupadły, Zakrzewo, Płonczyn, Czarne i Suradówek.

Radni nie stwierdzili nieprawidłowości w jednostkach.
Ad.3

 

W sprawach różnych rozpatrywano następujące zagadnienia:

 

Radni w toku ogólnej dyskusji analizowali przygotowaną informację o stanie

realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielgie. W toku ogólnej dyskusji

stwierdzono, że wyniki nauczania nie są zadawalające.

 

Radny Ludwik Bieńkowski poprosił o informację porównawczą wg gmin w

powiecie.

 

Wyjaśnień dotyczących oświaty udzielał Sekretarz Gminy i zobowiązał się, że

na najbliższą sesję taka informacja zostanie przygotowana.

 

Radny Kazimierz Godlewski proponował utworzenie klasy specjalnej dla dzieci

niepełnosprawnych, gdyż w klasach masowych te dzieci mniej się nauczą, podał

to z perspektywy czasu, gdy on był nauczycielem.

– 4 –

 

Przewodnicząca Rady Gminy była również za utworzeniem klasy specjalnej,

podała przebieg nauczania w klasach łączonych, gdzie jest duży problem z

realizacją programu.

 

Pan Wójt wyjaśnił, że dzieci przebywające w klasach masowych nie

uwsteczniają się, nie są izolowani i nie są wyśmiewani. Uważa, że pobyt w

klasach masowych jest właściwy.

 

Sekretarz Gminy zaproponował, aby sprawę nauki dzieci niepełnosprawnych

rozważyć i wybrać najkorzystniejszą formę.

 

Obecny na komisji mieszkaniec zaproponował porównanie wyników nauczania

w klasach masowych i w specjalnych i wówczas podjąć właściwą decyzję co

jest korzystniejsze dla tych dzieci.

 

Wójt przedstawił problem wywozu nieczystości z szamb szczelnych na terenie

gminy i poprosił Radnych i Sołtysów o zgłaszanie wywozu przez osoby nie

uprawnione.

Osoby posiadające takie szamba muszą się okazać umową z firmą odbierającą

nieczystości i fakturą. Będą kontrole w tym zakresie, gdyż jest wiele

nieprawidłowości.

 

Mieszkaniec gminy zapytał, czy do miejscowej oczyszczalni nie można by

przywozić nieczystości.

 

Wójt odpowiedział, że takiej możliwości nie ma.

 

Radny Kazimierz Godlewski zaproponował, aby w okresie letnim lipiec

sierpień odpady organiczne odbierać co 2 tygodnie ze względu na szybkie

rozkładanie się.

 

Wójt przekazał również, że wysłane zostały okólniki w sprawie wałęsających

się psów, których na terenie gminy jest coraz więcej i prosił o przekazywanie

sąsiadom.

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

 

Protokołowała : Przewodniczący komisji :
Grażyna Wyszyńska Sebastian Pikus

Informacje

Rejestr zmian