P R O T O K O Ł Nr 27/6/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 16 sierpnia 2017 roku

 

1. Ryszard Kurowski – Przewodniczący komisji oświaty,

2. Kazimierz Godlewski – członek komisji ,

3. Jan Wiśniewski – – „ – ,

4. Krystyna Walkowicz – – „ -,

 

oraz Wójt , Z-ca Wójta ,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy

 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

 

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Analiza projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy.

2. Przygotowanie obiektów szkolnych i niepublicznego przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XXXV sesję

w sprawach:

 

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2017,

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025 ,

c/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Wielgie, a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,

d/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wielgie do projektu pn. „Kujawsko-Pomorscy Liderzy eAdministracji”,

e/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości w miejscowości Bętlewo.

Przedstawione projekty uchwał na XXXV sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad.2

Komisja wyjechała w teren i zbadała stan przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Komisja stwierdziła następujące zadania, które w miarę możliwości winny być zrealizowane tj.:

Szkoła Podstawowa w Zadusznikach – naprawa chodnika od strony wejścia do szkoły, poprawa ogrodzenia przy rzeczce „Święty Strumień”, powtarzający się problem boiska sportowego, uzupełnienie pomocy naukowych.

Szkoła Podstawowa w Czarnem – wykonanie elewacji budynku wraz z wymianą rynien, wymiana drzwi łazienkowych , remont placu zabaw, konserwacja parkietu w świetlicy,usunięcie przecieku na łączniku pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną, uzupełnienie pomocy naukowych.

Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem- wymiana płytek na II piętrze,zakup maszyny do mycia podłogi na sali gimnastycznej,, napraw podłóg w klasach, naprawa internetu.

Ad.3

W sprawach różnych rozpatrywano następujące zagadnienia:

1. Dowozu dzieci do szkół. Radny Kazimierz Godlewski stwierdził, że obecny transport będzie znacznie droższy ze względu na dużą odległość od szkół, braku opiekunów. Itp.

Wójt wyjaśnił, że nie będzie drożej, gdyż autokary będą garażowały na terenie gminy.

2. Zarastających poboczy przy drogach.

 

Wójt poinformował, że pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych, staży rozpoczęli wycinkę traw i zarośli przy drogach gminnych.

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :

Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji:

Ryszard Kurowski

Informacje

Rejestr zmian