P R O T O K O Ł Nr 28/7/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 21 listopada 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :
1. Ryszard Kurowski – Przewodniczący komisji oświaty,

2. Kazimierz Godlewski – członek komisji ,

3. Jan Wiśniewski – – „ – ,

4. Krystyna Walkowicz – – „ -,

5. Mariusz Przybyszewski – – „ -.
oraz Wójt , Z-ca Wójta , Przewodnicząca Rady Gminy, Kierownik GOPS.
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.
Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Obecny na komisji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem przestawił stawkę żywieniową dla dzieci z terenu gminy w wysokości 3 zł. na 2018 rok. Wyjaśnił, że dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą również otrzymają 3 zł. Pomimo, że stawka w ościennych przedszkolach wynosi przykładowo 6 zł.

Po przeprowadzonej dyskusji i udzielonych wyjaśnieniach komisja przedstawioną stawkę zaopiniowała pozytywnie.

Ad. 1

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XXXVIII sesję

w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

b/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie

– 2 –

c/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

d/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie,

f/ ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

g/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2018 r.,

h/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,

i/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,

j/ wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie,

k/ zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielgie na 2017 rok”,

l/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem,

– 3 –

ł/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarnem,

m/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach,

n/ stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem

Przedstawione projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad.3

W sprawach różnych rozpatrywano następujące zagadnienia:

Wójt przedstawił problem wywozu nieczystości z szamb szczelnych na terenie gminy i poprosił Radnych i Sołtysów o zgłaszanie wywozu przez osoby nie uprawnione.

Osoby posiadające takie szamba muszą się okazać umową z firmą odbierającą nieczystości i fakturą. Będą kontrole w tym zakresie, gdyż jest wiele nieprawidłowości.

Mieszkaniec gminy zapytał, czy do miejscowej oczyszczalni nie można by przywozić nieczystości.

Wójt odpowiedział, że takiej możliwości nie ma.

Radny Kazimierz Godlewski zaproponował, aby w okresie letnim lipiec sierpień odpady organiczne odbierać co 2 tygodnie ze względu na szybkie rozkładanie się.

Wójt przekazał również, że wysłane zostały okólniki w sprawie wałęsających się psów, których na terenie gminy jest coraz więcej i prosił o przekazywanie sąsiadom.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała :

Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji

Ryszard Kurowski

Informacje

Rejestr zmian