P R O T O K O Ł nr 29/2 /2018 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 lutego 2018 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Bożena Karbowska – członek komisji,

3. Radosław Ziółkowski – – „ -,

4. Krystyna Walkowicz – – „ -,

5. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt ,Z-ca Wójta i Skarbnik Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XLII sesję Rady Gminy.

2. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XLII sesję

w sprawach:

a/ określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Wielgie

b/ uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2018 rok”,

c/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków i wysokości udzielonych bonifikat przy sprzedaży tych lokali.

d/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Zaduszniki,

2 –

e/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok,

f/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie

g/ aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie.

Wyjaśnień na zapytania udzielał Wójt, z-ca Wójta i Skarbnik Gminy.

Przedstawione projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad.2

Członkowie komisji zapoznali się z informacją w zakresie wykonanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój ,którą omówił Wójta Gminy .

Ad. 3

W sprawach różnych analizowano sprawę remontu dróg oraz materiału do ich naprawy.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji :Mariusz Przybyszewski

Informacje

Rejestr zmian