P R O T O K O Ł Nr 31/2/2018 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 20 lutego 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Ryszard Kurowski – Przewodniczący komisji oświaty,

2. Kazimierz Godlewski – członek komisji ,

3. Jan Wiśniewski – – „ – ,

4. Krystyna Walkowicz – – „ -,

5. Mariusz Przybyszewski – – „ -.

oraz Wójt ,Z-ca Wójta , Skarbnik Gminy i pracownik ds funduszy europejskich.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XLII sesję Rady Gminy.

2. Zapoznanie z dokumentacją otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania rozwoju sportu.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XLII sesję

w sprawach:

a/określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Wielgie

b/uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2018 rok”,

c/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków i wysokości udzielonych bonifikat przy sprzedaży tych lokali.

d/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Zaduszniki,

– 2 –

e/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok,

f/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie

g/ aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie.

Wyjaśnień na zapytania udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

Przedstawione projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad.2

Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania rozwoju sportu. ,która została omówiona przez pracownika odpowiedzialnego za kulturę fizyczną i sport w gminie.

Ad. 3

W sprawach różnych analizowano sprawę remontu dróg oraz materiału do ich naprawy.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :      Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji: Ryszard Kurowski

Informacje

Rejestr zmian