P R O T O K O Ł Nr 33//7/2018 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 23 sierpnia 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :
1. Radosław Ziółkowski – przewodniczący komisji

2. Ludwik Bieńkowski – członek komisji ,

3. Krystyna Brzozowska – członek komisji ,

4. Marzena Czachowska – członek komisji ,

5. Ryszard Kurowski – członek komisji.

 

 

oraz Wójt , Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy,Przewodnicząca Rady i członkowie pozostałych stałych komisji Rady Gminy.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

 

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Omówienie projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XLVIII sesję

w sprawach:

 

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018,

Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrał Ludwik

Bieńkowski, który zwrócił uwagę, że w zamian za ubrania specjalne dla

jednostek OSP zakupić sprzęt typu plandeki, aby w czasie klęsk żywiołowych

służyły do zabezpieczenia mienia. Dodał, że do pożarów nie wyjeżdżają

wszystkie jednostki.

Zaproponował, aby środki na ulicę Ogrodową przesunąć o 1 rok, a w tym

przeznaczyć na naprawy dróg gruntowych.

 

Radna Krystyna Brzozowska zapytała, co będzie zrobione za 30.000 zł.

w Tupadłach – droga.

 

Radny Ludwik Bieńkowski pytał, czy konieczne jest wydatkowanie 60 000 zł.

w tak małej gminie na transmisję obrad sesji.

 

– 2 –

 

Na zapytania wyjaśnień udzielił Pan Wójt informując, że zgodnie z nowymi

przepisami od 01 stycznia 2019 roku konieczne będzie nagrywanie sesji,

głosowanie imienne, zakup tabletów dla Radnych itp.

W Tupadłach zostanie wytyczona kineta drogi i podbudowa.

Analizowana była również sprawa dowozu dzieci do szkół – Wójt

poinformował, że przetarg wygrała firma Naftex.

 

b/ zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018–2030,

 

c/ nabycia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność prywatną, położonych w obrębie ewidencyjnym Czerskie Rumunki z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,

 

d/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Wielgie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

 

e/ regulaminu korzystania z fontanny gminnej,

 

f/ utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 

Przedstawione projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

Ad.2

 

W sprawach różnych analizowano sprawy:

 

1. Remontu dróg oraz materiału do ich naprawy.

 

2. Remontu przystanków autobusowych, który w niektórych miejscowościach są w tragicznym stanie, co zgłosił Radny Franciszek Jankowski.

 

3. Radna Marianna Zaborowska zgłosiła konieczność zamontowania bramki przy świetlicy, gdyż teren jest ciągle zaśmiecany.

– 3 –

 

4. Radna Bożena Karbowska przypomniała o przesunięciu znaku „teren zabudowany” na ulicy Bętlewskiej.

 

5. Wójt poinformował, że wraz z Przewodniczącą uczestniczyli w podpisaniu umowy na budowę drogi 558 od Kłokocka do Wielgiego.

 

6. Poruszono również sprawę nawałnicy, która przeszła przez gminę w wyniku

czego uszkodzone są 34 budynki – w tym połowa to mieszkalne.

 

7. Radni analizowali również sprawę poniesionych strat w uprawach spowodowanych suszą.

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

 

Protokołowała : Przewodniczący komisji :

 

Grażyna Wyszyńska Radosław Ziółkowski

Informacje

Rejestr zmian