P R O T O K O Ł Nr 35/6/2018 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 26 czerwca 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :
1. Ryszard Kurowski – Przewodniczący komisji,

2. Jan Wiśniewski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Mariusz Przybyszewski – – „ -.
oraz Wójt ,Z-ca Wójta, Skarbnik Gminy,Kier.GOPS, Przewodnicząca Rady i członkowie pozostałych stałych komisji Rady Gminy.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący komisji.

 

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Omówienie projektów uchwał na XLVII sesję Rady Gminy.

2. Przygotowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem „ Orłowskim” do seznou.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

 

Ad. 1

 

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XLVII sesję

w sprawach:

 

a/ sprawie przyjęcia projektu „Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”,

b/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielgie,

c/ zasad usytuowania na terenie Gminy Wielgie miejsc sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych,

 

d/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielgie,
– 2 –

 

e/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 34/6, położonej w obrębie Orłowo Gmina Wielgie,

 

 

f/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Wielgie,

 

g/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,

 

 

h/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018,

 

i/ zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018–2027,

j/ określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

 

k/ bezpiecznego korzystania z obszarów wodnych w gminie Wielgie przez osoby przebywające na tych obszarach,

 

l/ zawarcia porozumienia międzygminnego.

 

Przedstawione projekty uchwał na XLVII sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

Ad. 2
Komisja sprawdziła przygotowanie wydzierżawionego terenu na jeziorem „Orłowskim” do sezonu.

Teren przygotowany jest prawidłowo zgodnie z zawartą umowa na dzierżawę.

Na terenie jest czysto, ustawione są tablice informacyjne.

W obecnym sezonie z kąpieliska nie można korzystać. Wypoczywający się mogą korzystać z kąpieliska na własną odpowiedzialność.
– 3 –

Ad. 3

 

W sprawach różnych analizowano sprawę remontu dróg oraz materiału do ich

naprawy.

 

Radny Ryszard Kurowski zgłosił konieczność naprawy zjazdu na

ul.Komunalną, gdyż wybiła się tam duża dziura.

 

Wójt zobowiązał się do naprawy tegoż odcinka ulicy.

 

Radny Ludwik Bieńkowski powrócił do sprawy budowy pomostów

przechodzących przez linię brzegową.

 

Z-ca Wójta oświadczył, że w tym kierunku jako gmina nie możemy nic zrobić,

nie można wpisać zakazu budowy , te sprawy weryfikować może Nadzór

Budowlany.

 

Radny Ryszard Kurowski stwierdził, że w porze dziennej nie powinno być

nawadniane boisko przy obecnej suszy.

 

Wójt poinformował, że po rozmowie z wykonawcą boisko będzie nawadniane

tylko nocą.

 

Przewodnicząca poprosiła o zgłoszenia osób chętnych do korzystania z Domu

Dziennego Pobytu osób starszych, który planowany jest w Złowodach.

 

Radny Radosław Ziółkowski zapytał, czy mogą ubiegać się o dofinansowanie

do wymiany pieców inne osoby, ponieważ wielu rezygnuje, gdyż nie spełnia

ustalonych wymogów.

 

Wójt przekazał, że mogą ubiegać się kolejne osoby.

Wójt poinformował, że ogłoszony został przetarg na przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2018/2019 .
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała : Przewodniczący komisji

Grażyna Wyszyńska Ryszard Kurowski

Informacje

Rejestr zmian