P R O T O K O Ł Nr 37/8/2018 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 23 sierpnia 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :
1. Ryszard Kurowski – Przewodniczący komisji,

2. Kazimierz Godlewski – członek komisji

3. Jan Wiśniewski – – „ -,

4. Krystyna Walkowicz – – „ -,

5. Mariusz Przybyszewski – – „ -.
oraz Wójt , Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy,Przewodnicząca Rady

i członkowie pozostałych stałych komisji Rady Gminy.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

 

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Omówienie projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy.

2. Przygotowanie obiektów szkolnych i niepublicznego przedszkola do

rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 – posiedzenie wyjazdowe.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XLVIII sesję

w sprawach:

 

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018,

Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrał Ludwik Bieńkowski, który zwrócił uwagę, że w zamian za ubrania specjalne dla jednostek OSP zakupić sprzęt typu plandeki, aby w czasie klęsk żywiołowych służyły do zabezpieczenia mienia. Dodał, że do pożarów nie wyjeżdżają wszystkie jednostki.

Zaproponował, aby środki na ulicę Ogrodową przesunąć o 1 rok, a w tym przeznaczyć na naprawy dróg gruntowych.

Radna Krystyna Brzozowska zapytała co będzie zrobione za 30.000 zł.

w Tupadłach – droga.

Radny Ludwik Bieńkowski pytał, czy konieczne jest wydatkowanie 60 000 zł.

w tak małej gminie na transmisję obrad sesji.

– 2 –

 

Na zapytania wyjaśnień udzielił Pan Wójt informując, że zgodnie z nowymi

przepisami od 01 stycznia 2019 roku konieczne będzie nagrywanie sesji,

głosowanie imienne, zakup tabletów dla Radnych itp.

W Tupadłach zostanie wytyczona kineta drogi i podbudowa.

Analizowana była również sprawa dowozu dzieci do szkół – Wójt poinformował, że przetarg wygrała firma Naftex.

 

b/ zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018–2030,

 

c/ nabycia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność prywatną, położonych w obrębie ewidencyjnym Czerskie Rumunki z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,

 

d/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Wielgie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

 

e/ regulaminu korzystania z fontanny gminnej,

 

f/ utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 

Przedstawione projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

Ad.2

Komisja dokonała objazdu szkół na terenie gminy sprawdzając ich przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 .
– 3 –
Komisja ustaliła wykonanie koniecznych prac w poszczególnych szkołach:
ZADUSZNIKI
1. Wymiana komputerów w pracowni.

2. Dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych.

3. Wymiana chodnika od strony głównego wejścia.

4. Wymiana placu zabaw i naprawa tarsu.

5. Zwiększenie godzin na bibliotekę.

6. Elewacja zewnętrzna budynku.
CZARNE
1. Elewacja zewnętrzna budynku – zabezpieczenie szkoły ze względu na odpadające tynki.

2. Poprawa schodów przy wejściu głównym.

3. Zabezpieczenie sali gimnastycznej – zacieka woda na parkiet i parapety.

4. Zagospodarować pomieszczenie po prysznicu na gabinet dla logopedy.
WIELGIE
1. Dostęp do internetu w całej szkole.

2. Doposażyć pracownie specjalistyczne.

3. Wymiana mebli w kilku salach lekcyjnych/ stare i zniszczone/.

4. Wymiana gumolitu w salach lekcyjnych.

5. Zakup maszyny do mycia i konserwacji sali gimnastycznej.

6. W kuchni wymiana płytek.

7. Poprawa ogrodzenia szkoły i kostki przed szkołą.
Ad. 3

 

W sprawach różnych analizowano sprawy:

 

1. Remontu dróg oraz materiału do ich naprawy.

 

2. Remontu przystanków autobusowych, który w niektórych miejscowościach są w tragicznym stanie, co zgłosił Radny Franciszek Jankowski.

 

3. Radna Marianna Zaborowska zgłosiła konieczność zamontowania bramki przy świetlicy, gdyż teren jest ciągle zaśmiecany.

– 4 –

 

4. Radna Bożena Karbowska przypomniała o przesunięciu znaku „teren zabudowany” na ulicy Bętlewskiej.

 

5. Wójt poinformował, że wraz z Przewodniczącą uczestniczyli w podpisaniu umowy na budowę drogi 558 od Kłokocka do Wielgiego.

 

6. Poruszono również sprawę nawałnicy, która przeszła przez gminę w wyniku

czego uszkodzone są 34 budynki – w tym połowa to mieszkalne.

 

7. Radni analizowali również sprawę poniesionych strat w uprawach spowodowanych suszą.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała : Przewodniczący komisji :

 

Grażyna Wyszyńska Ryszard Kurowski

Informacje

Rejestr zmian