P R O T O K O Ł nr L/2018 z uroczystej sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 06 października 2018 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godzinie 10.00 otworzyła uroczystą sesję poświęconą 100 – leciu Odzyskania przez Polskę Niepodległości i powitała Radnych oraz zaproszonych gości.

Na uroczystej sesji spotkali się były naczelnik i obecny Wójt gminy, radni powiatowi i gminni poprzednich i obecnej kadencji, sołtysi poprzednich i obecnej kadencji, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji społecznych. Obecni byli również, zaproszeni przez przewodniczącą i wójta przedstawiciele administracji samorządowej w tym Członek Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska,Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiedo Stanisław Pawlak, ksiądz Kanonik z Parafii Wielgie, młodzież, nauczyciele, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Prof.madzw.dr habilitowanego Stanisław Kunikowski oraz wydawcy książki „Dzieje Gminy Wielgie” Prof.nadzwyczajny Adam Wróbel, dr Władysław Kubiak – wykładowca Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, orkiestrę gminną wraz z kapelmistrzem oraz wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie . Listy obecności 1-4 w załączeniu do protokołu.
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować decyzje.
Radni nieobecni:
Kazimierz Godlewski.

Marzena Czachowska.

Krystyna Walkowicz.
Przewodnicząca zapytała Radnych, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad, który był przesłany w ustawowym terminie.

– 2 –
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
W związku z tym, że nie zgłoszono uwag do projektu porządku obrad

na wniosek Przewodniczącej Haliny Sztypka Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:
1.Otwarcie uroczystej sesji.
2. Powitanie przybyłych gości.
3. Wystąpienie Wójta Gminy.
4. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Odczytanie deklaracji.

 

7. Złożenie podpisów przez wszystkich uczestników uroczystej sesji pod deklaracja Niepodległości.
8 Zakończenie L sesji Rady Gminy.
Ad. 1
Wójt Gminy Tadeusz Wiewiórski wygłosił przemówienie poświęcone 100 – leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości

przytaczając historię naszej ojczyzny,która była skomplikowana, rzadko kiedy były to dni szczęśliwe i spokojne jak teraz. Życiu naszych rodaków towarzyszył strach, niewola i liczne walki o przywrócenie wolności. Po 123 latach zaborów Polska wróciła na mapę Europy. Udział w zrywach powstańczych mieli także mieszańcy naszego regionu, choćby w powstaniu listopadowym. Ziemia Dobrzyńska była w 1863 roku terenem działań powstańczych
– 3 –
i konspiracyjnych prowadzonych głównie w dworach ziemiańskich i kościołach. Wiosną 1863 r. sformułowano 16-osobowy oddział ochotników za sprawą ówczesnego właściciela Wielgiego …..

Szczegółową treść przemówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.2

Przewodnicząca również wygłosiła okolicznościowe przemówienie poświęcone bogatej historii Ojczyzny . Przytoczyła słowa poetów, które uświadamiają wielkie znaczenie przeszłości, co winno stać się dla Polaków drogowskazem w budowaniu dobrej przyszłości ………..

Szczegółową treść przemówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.3

Po wystąpieniu przewodniczącej rady gminy głos zabrali zaproszeni goście w osobach Członek Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska i Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskie Stanisław Pawlak, którzy zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Deklarację Niepodległości po czym delegacja Rady i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego złożyła kwiaty pod miejscowym pomnikiem.

Po odczytaniu deklaracji zebrani na uroczystej sesji złożyli swoje podpisy.

Wszyscy uczestnicy uroczystej sesji otrzymali wydawnictwo książkowe autora Adama Wróbla i Władysława Kubiaka „Dzieje Gminy Wielgie ”

Ad. 5
Przewodnicząca podziękowała zaproszonym gościom za przybycie i zakończyła obrady uroczystej sesji o godzinie 12.15.
– 4 –
Na zakończenie uroczystości zebrani wsłuchali patriotycznego przedstawienia słowno-muzycznego wykonanego przez chór , młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem i gminną orkiestrę.
Protokołowała : Przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Wyszyńska Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian