P R O T O K O Ł nr LI/2018 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 18 października 2018 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości oraz szczególnie Prezesa Klubu Sportowego „Czarny Orzeł” wraz z zawodnikami.
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego protokołu.
Nieobecny Radny:
Franciszek Jankowski
Przewodnicząca Halina Sztypka przypomniała porządek obrad i zapytała, czy są uwagi.
W związku z tym, że do porządku obrad nie zgłaszano uwag Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie zaproponowanego porządku.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX i L sesji.
– 2 –
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018,
b/ zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Zaduszniki.
c/ uchwalenia Statutu Gminy Wielgie.

8. Podsumowanie kadencji 2014-2018.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad LI sesji.

Ad. 3
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu XLIX Rady Gminy, który był wyłożony do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie przyjęła protokoł obrad XLIX sesji Rady Gminy Wielgie.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu LI Rady Gminy, który był wyłożony do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie przyjęła protokoł obrad LI sesji Rady Gminy Wielgie.
– 3 –
Ad. 4
Przewodnicząca przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przedstawioną informację przyjęto, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady wraz z Wójtem Gminy dokonali uhonorowania sportowców Klubu „Czarny Orzeł” oraz Prezesa Klubu za wysokie osiągnięcia sportowe na szczeblu gminnym, powiatowy, wojewódzkim, krajowym i poza granicami Polski. Wyróżnione osoby otrzymały pamiątkowe podziękowania.
Ad. 5
Wójt – przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.
Do przedstawionego sprawozdania w dyskusji głos zabrał Sołtys wsi Wielgie, który poprosił o wyjaśnienie, gdyż na komisji zrozumiał, że będą to mieszkania dochodzące do własności.

Wójt wyjaśnił, że będą to mieszkania czynszowe z możliwością dojścia do pełnej własności.

Radny Ludwik Bieńkowski, który stwierdził, że podczas prac związanych z kataklizmami, które w ostatnim czasie dotyczyły naszej gminy. Odniósł się do sporządzanych dokumentów /protokołów/ strat w uprawach -susza członkowie komisji musieli poświęcić wiele czasu, aby podpisać na każdej stronie dokument. Uważa, że można by te dokumenty tylko zaparafować, a nie pisać czytelnie imię i nazwisko.

Wójt potwierdził wypowiedź Radnego i podziękował członkom komisji za włożoną pracę jak i pracownikom odpowiedzialnym za te zadania i uważa, że za wykonanie ogromnego zadania winna być rekompensata dla tych osób.
Przedstawione sprawozdanie Rada Gminy przyjęła, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

– 4 –
Ad. 6
Przewodnicząca przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach Radnych za 2017 rok, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 7
Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję.
Wójt kolejno przedstawiał przygotowane projekty uchwał:
Projekt uchwały Nr LI/306/2018 o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018 szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LI/306/2018 o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018 ,która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr LI/307/2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Zaduszniki.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

– 5 –
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LI/307/2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Zaduszniki, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr LI/308/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie omówiła Przewodnicząca Rady, która wyjaśniła uwagi zgłoszone na posiedzeniu komisji.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

Radni w toku ogólnej dyskusji jeszcze raz analizowali projekt Statutu Gminy.

Po przeprowadzonej dyskusji i udzielonych wyjaśnieniach odczytała projekt uchwały i poprosiła o przegłosowanie .
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LI/308/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie., która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 8
Podsumowanie kadencji 2014-2018 przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka.

W tym czasie nastąpiły podziękowania dla Radnych za pracę w Radzie Gminy w latach 2014-2018.

Szczególne podziękowanie skierowano dla Radnych kończących pracę na rzecz samorządu gminnego tj. dla Ludwika Bieńkowskiego, który funkcję Radnego pełnił 34 lata i Pani Krystyny Brzozowskiej, która Radną była 16 lat. Podziękowano również Radnej Bożenie Karbowskiej i Marzenie Czachowskiej, które w kolejnej kadencji nie ubiegały się o mandat.

Po odbytej części,gdzie było szereg podziękowań głos zabrała Radna Krystyna Brzozowska, która stwierdziła z przykrością, że

– 6 –
podziękowanie jej się nie należy, gdyż Wieś Tupadły od wielu lat nic nie otrzymała. Prosiła Pana Wójta o modernizację starej świetlicy, budowę krótkiej drogi-200 m. odcinka uciążliwego, przy której zamieszkuje 6 rodzin w ciągłym kurzu. Wydzielono środki z funduszu sołeckiego na jej modernizację jak i projekt, który do chwili obecnej nie został zrealizowany. Kolejna sprawa to niepotrzebny basen strażacki, który również mógłby być zlikwidowany, a na jego miejscu posadzone drzewa czy krzewy ozdobne, jednak nie zostało to wykonane, gdyż Pan Wójt oświadczył, że nie ma pieniędzy. Dodała, że wieś Tupadły z dnia na dzień staje się coraz piękniejsza, gdyż budują się nowe domy, mieszkańcy wymieniają dachy, ogrodzenia itp. Uważa, że wieś ta mogłaby być wizytówką gminy, gdyż do nowo powstałej stadniny koni przyjeżdżają różne osobistości z zewnątrz.
Na zakończenie swej wypowiedzi dodała, że jak może czuć się Radny dla którego nigdy na nic nie ma pieniędzy i jeszcze raz poprosiła o tę drogę dla rodzin mieszkających przy niej od lat.

Szczególne podziękowanie skierowała pod adresem Pań z Ośrodka Kultury za bardzo dobą współpracę,Panu Wójtowi za organizację wszelkiego rodzaju imprez i spotkań dla mieszkańców gminy.

Serdeczne życzenia przekazała wszystkim obecnym na sesji.

Podsumowanie swojej 34 letniej pracy na rzecz samorządu gminnego przedstawił również Radny Ludwik Bieńkowski,gdzie w jego odczuciu winna być szersza dyskusji na sesjach, której mu cały czas brakowało. Skierował podziękowania wszystkim osobom za współpracę.
Z-ca Wójta Pan Jan Wadoń w imieniu Wójta Gminy przedstawił w formie slajdów zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2015-2018.

– 7 –
Ad. 9
W wolnych wnioskach i zapytaniach zgłoszono następujące sprawy:
Radny Kazimierz Godlewski przekazał, że uczestnicząc w obradach sesji jak i posiedzeniach komisji spostrzegł, że zgłaszane zagadnienia, czy wnioski nie wszystkie do końca były rozpatrywane, proponował aby w przyszłości było to w inny sposób realizowane.

Kolejna sprawą było, że w związku z tym, że sołtysi nie uczestniczą w posiedzeniach komisji nie byli informowani o decyzjach wypracowanych na komisjach, a oni jako pierwsi mają styczność z mieszkańcami i o ważnych decyzjach winni wiedzieć.
Sołtys wsi Piaseczno poprosiła o pomoc mieszkankom w nabyciu mieszkań od Agencji, w których zamieszkują . Dodała ,że osoby tam zamieszkujące przeprowadziły remonty na miarę swoich możliwości finansowych i w chwli obecnej muszą jeszcze płacić czynsz za każdy metr.

Wójt udzielił Pani Sołtys odpowiedzi, że były już poczynione rozmowy w tej sprawie i jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych przekaże budynek na rzecz gminy wówczas zostanie on sprzedany tylko osobom w nim zamieszkującym z upustem ustalonym przez Radę Gminy.

Będąc przy głosie przekazał również, że jeżeli osoby zamieszkujące w budynkach socjalnych wyrażą chęć wykupu dążyć będziemy również do ich sprzedaży. Wspomniał również o możliwości budowy mieszkań czynszowych na terenie gminy z przejściem na własnościowe.

Pan Wójt odniósł się również do prezentacji zadań wykonanych w latach 2014-2018.

Z-ca Wójta przypomniał, że w dniu dzisiejszym o godz.18.00 w Olesznie odbędzie się spotkanie na temat „Czyste powietrze”- wymiana piecy,okien drzwi itp i osoby zainteresowane mogą w nim uczestniczyć.
– 8 –
Ad. 10
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za udział w obradach, o godzinie 13.30 zakończyła obrady LI sesji Rady Gminy Wielgie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Sztypka

Protokołowała:
Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian