P R O T O K O Ł nr VII z nadzwyczajnej sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 14 czerwca 2019 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitał serdecznie przybyłych na obrady Radnych i Sołtysów.

Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Przewodnicząca Halina Sztypka przypomniała porządek obrad i zapytała, czy są uwagi.

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie quorum.

Podjęcie uchwały w sprawie:

a/ wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku.

Zakończenie obrad VII sesji.

W związku z tym, że Rada nie zgłaszała uwag do porządku obrad przystąpiła do jego realizacji prosząc Pana Jana Wadonia Kierownika Referatu Rozwoju Gminy Wielgie o omówienie przygotowanego projektu uchwały .
Pan Jan Wadoń omówił przygotowany projekt uchwały Nr VII/59/2019

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

– 2 –

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca odczytała treść i poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku , która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia

Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Halina Sztypka, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Ad. 4

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za udział w obradach i o godzinie 10.15 zakończyła obrady VII sesji Rady Gminy Wielgie.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka
Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian