P R O T O K O Ł nr XLII/2018 z sesji RADY GMINY WIELGIE

P R O T O K O Ł nr XLII/2018

z sesji RADY GMINY WIELGIE

odbytej 22 lutego 2018 roku w sali sesyjnej

Urzędu Gminy w Wielgiem.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości .

Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego protokołu.

Radni nieobecni:

Paulina Trokowska,Franciszek Jankowski

Przewodnicząca Halina Sztypka przypomniała porządek obrad i zapytała, czy są uwagi.

Do przedstawionego porządku obrad Wójt poprosił o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał, które szczegółowo omawiane były na posiedzeniach komisji w sprawach:

– uchwała Nr XLII/257/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Zaduszniki,

– uchwała Nr XLII/258/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok,

– uchwała Nr XLII/259/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie,

– 2 –

– uchwała Nr XLII/260/2018 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie, które szczegółowo zostały omówione na komisjach przed sesją.

W związku z prośbą Wójta Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie zaproponowanych dodatkowych projektów uchwał i umieszczenie ich w porządku obrad XLII sesji Rady Gminy.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad uchwały Nr XLII/ /257/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Zaduszniki w pkt.9 ppkt d.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad uchwały Nr XLII/258/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok w pkt.9 ppkt e.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad uchwały Nr XLII/259/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie w pkt.9 ppkt f.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad uchwały Nr XLII/260/2018 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie w pkt.9 ppkt g.

W związku z tym, że nie zgłaszano innych zmian do porządku obrad Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

– 3 –

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie za 2017 rok.

7. Sprawozdanie Wójta z realizacji zobowiązań podatkowych i zastosowanych ulgach w podatkach w 2017 roku.

8. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych gminy z uwzględnieniem pozyskiwania środków z zewnątrz.

9. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Wielgie

b/uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2018 rok”,

c/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków i wysokości udzielonych bonifikat przy sprzedaży tych lokali.

d/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Zaduszniki,

e/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok,

– 4 –

f/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie,

g/ aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad XLII sesji.

Ad. 3

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu XLI sesji Rady Gminy, który był wyłożony do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie przyjęła protokoł obrad XLI sesji Rady Gminy Wielgie.

Ad. 4

Przewodnicząca przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przedstawioną informację przyjęto bez uwag, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Wójt – przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Przedstawił również informację dotyczącą wpłat za odbiór nieczystości, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

5 –

Podał również, że dnia 3 marca br. w miejscowości Piaseczno odbędzie się spotkanie z potencjalnym inwestorem budowy chlewni macior wraz z chlewnią odchowu warchli i biogazownią.

Do przedstawionego sprawozdania w dyskusji głos zabrali:

Radny Mariusz Przybyszewski poprosił o informację w sprawie odbytego przetargu na budowę boiska w Teodorowie.

Z-ca Wójta poinformował, że przetarg się odbył, zgłosiło się 2 wykonawców tegoż zadania.

Przetarg na budowę boiska treningowego wygrała firma z Torunia.Termin realizacji to 14 sierpnia 2018 roku, w kwietniu zostanie przekazany plac budowy.

Będąc przy głosie przekazał, że będzie składany kolejny wniosek na dofinansowanie II etapu budowy boiska do realizacji w 2019 roku.

Wójt dodał, że ta firma była wykonawcą boiska w Dobrzyniu n/W i jest to zrobione dobrze. Zastanawiamy się również nad automatycznym podlewaniu nawierzchni boiska, jednak inwestycja byłaby znacznie droższa i jeżeli wystarczy środków będzie to zrobione.

Mieszkaniec Wielgiego zapytał dlaczego nie dokonano wymiany grzejników w budynku Urzędu na nowe, jeżeli prowadzi się naprawę CO.

Wójt – odpowiedział, że po przeprowadzonym remoncie grzejniki w każdej chwili będzie można wymienić, jednak w chwili obecnej nie ma odpowiednich środków.

Sołtys wsi Bętlewo zapytał kiedy będzie przetarg na budowę drogi.

Z-ca Wójta – po uprawomocnieniu się wyroku tj. 13 marca br. i w tym momencie można występować o pozwolenie na budowę tj.około 15 kwietnia po czym można ogłaszać przetarg gdy będą środki finansowe.

– 6 –

Sołtys wsi Piaseczno odczytała oświadczenie informujące, że nie udzielała żadnych informacji w sprawie inwestycji w Piasecznie. /treść oświadczenia w załączeniu do protokołu/. Jednocześnie przekazała, że otrzymywała telefony, mieszkańcy przychodzili osobiście, więc ustaliła zwołanie posiedzenia Rady Sołeckiej, na którym podjęto decyzję, że nie zgadzają się na powstanie tej inwestycji- budowy fermy trzody chlewnej.

Sołtys wsi Wielgie zapytał o wymianę gruntu w Wielgiem, czy to będzie cała działka.

Wójt odpowiedział, że będzie to cała działka.

Mieszkaniec Piaseczna chciał ustosunkować się do złożonego oświadczenia Pani Sołtys.

Przewodnicząca poinformowała, że zgłoszona sprawa dotycząca budowy fermy w Piasecznie rozważana będzie w wolnych wnioskach i zapytaniach.

Po udzielonych wyjaśnieniach przedstawione sprawozdanie Rada Gminy przyjęła, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie za 2017 rok przedstawione zostało Radnym.

Do przedstawionego sprawozdania w dyskusji głos zabrał Radny Ludwik Bieńkowski, który zapytał o skład osobowy komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił skład osobowy komisji interdyscyplinarnej natomiast skład komisji, o którą pytał Radny może przedstawić w biurze po sesji.

– 7 –

Sprawozdanie przyjęto, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji zobowiązań podatkowych i zastosowanych ulgach w podatkach w 2017 roku, które szczegółowo

omówione zostało na posiedzeniach komisji. Sprawozdanie przyjęto, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Wójt przedstawił informacja o zamierzeniach inwestycyjnych gminy.

Przedstawioną informację uzupełnił Z-ca Wójta , który poinformował, że są problemy z wpłatami – udział własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i jeżeli nie będzie wpłat projekt może ulec likwidacji. Zwrócił się z apelem do osób zapisanych na oczyszczalnię, aby uregulowały należności.

Radna Krystyna Brzozowska zapytała, czy nowe osoby mogą dojść.

Z-ca Wójta odpowiedział, że mogą, ale tylko osoby z tej samej miejscowości i trzeba będzie doprojektować inwestycję.

Przedstawioną informację przyjęto, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję.

Wójt kolejno przedstawiał przygotowane projekty uchwał:

Projekt uchwały Nr XLII/254/2018 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Wielgie, który szczegółowo omówił Z-ca Wójta i udzielił wyjaśnień na zapytania.

– 8 –

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/254/2018 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Wielgie,która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybył V-ce Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, którą serdecznie przywitała Przewodnicząca Rady Gminy.

Projekt uchwały Nr XLII/255/2018 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2018 rok”.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/255/2018 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2018 rok”,która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XLII/256/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków i wysokości udzielonych bonifikat przy sprzedaży tych lokali.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

– 9 –

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/256/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków i wysokości udzielonych bonifikat przy sprzedaży tych lokali,która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XLII/257/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Zaduszniki.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych 12 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym”podjęła uchwałę Nr XLII/257/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Zaduszniki, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XLII/258/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/258/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

– 10 –

Projekt uchwały Nr XLII/259/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych 12 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym”podjęła uchwałę Nr XLII/259/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XLII/260/2018 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie, który szczegółowo omówił pracownik Urzędu odpowiedzialny za planowanie przestrzenne i udzielał wyjaśnień na zapytania. Zasady prowadzonych procedur uzupełnił Z-ca Wójta.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/260/2018 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

– 11 –

Ad. 9

W wolnych wnioskach i zapytaniach zgłoszono następujące sprawy:

Mieszkaniec Gminy ustosunkował się do oświadczenia Pani sołtys wsi Piaseczno, z którego wynika, że została pomówiona, że wyraziła już zgodę na powstanie tej inwestycji, gdyż jej nie wyrażała i stwierdził, że winna zostać w jakiejś formie przeproszona. Pani sołtys czuje się urażona. Będąc przy głosie odniósł się do planowanego spotkania z przedstawicielami firmy Gobarto i po odbytym spotkaniu Rady Sołeckiej wsi Piaseczno, że są jednak pewne obawy, co do powstania fermy trzody chlewnej. Zwrócił się z apelem do Rady Gminy, aby podejmując decyzję o powstaniu tej inwestycji wzięła pod uwagę wszystkie aspekty. Stwierdził, że jest to piękna miejscowość nad jeziorem, w której mieszka. Jednak jesteśmy za tym, aby gmina się rozwijała. Zapytał, czy miejsce jest już ujęte w planie zagospodarowani i aby nie było to uciążliwe dla mieszkańców. Stwierdził, że jest to ogromna inwestycja i byłyby wpływy z podatków do budżetu, na terenie gminy jest wysokie bezrobocie, więc jakaś grupa osób mogłaby pracować. W swej wypowiedzi przekazał, że nie jest przeciw, żeby ta inwestycja powstała, jednak trzeba wziąć pod uwagę wszystko, aby nie była uciążliwa.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest to trudny problem, Pani Sołtys złożyła oświadczenie, w którym pisze, że” nie udzielała żadnych informacji w sprawie inwestycji budowy trzody chlewnej przez firmę GOBARTO, co nie wynika z zapisu opublikowanego na stronie internetowej BIP Wielgie”. W swym oświadczeniu prosi o sprostowanie, że nie wyrażała jakiejkolwiek opinii w sprawie planowanej inwestycji.

Dodała, że Radny Franciszek Jankowski bez jej zgody podał do informacji publicznej, iż jako sołtys wsi Piaseczno wyraziła zgodę na postawienie tej inwestycji.

Przewodnicząca uważa, że spostrzeżenie jakie wyraził V-ce Przewodniczący nie powinno obrazić Pani Sołtys wyjaśniając, że wymiana poglądów przez samorząd w sprawie brzydkich zapachów ujęta została w protokole, który to publikowany jest na stronie BIP.

– 12 –
Protokoł zatwierdza Rada Gminy i wszelkiego rodzaju zastrzeżenia można zgłaszać i nanosić ewentualne poprawki, których w tym czasie nie było.

Z-ca Wójta dodał, że zgłoszony wniosek jest za daleko idący, była to wymiana poglądów na sesji. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej jest ustawowym obowiązkiem i może być tylko wniosek o korektę protokołu, gdzie na zmianę Radni muszą wyrazić zgodę i innych portali społecznościowych się nie informuje.

Wójt stwierdził, że na dzisiejszej sesji ten problem nie zostanie rozstrzygnięty, zostaną sprawdzone dokumenty i na następnej można nanieść ewentualną korektę.

Sołtys wsi Piaseczno oświadczyła, że mieszkańcy zgłaszają się do niej z pretensjami, że zgodziła się na budowę inwestycji bez udziału mieszkańców.

Z-ca Wójta dodał, że nikt na tej sali jednoosobowo nie wyraża zgody na budowę fermy. Zgodą na budowę będzie wydanie pozwolenia na budowę poprzedzone wieloma innymi dokumentami i decyzjami.

Sprawa związana z budową fermy może trwać ok. 4 lat, aby uzyskać i spełnić wszelkiego rodzaju wymogi.

Przewodnicząca w chwili obecnej nic nie wiemy, jednak pełniąc funkcje społeczne trzeba zmierzać się również z trudnymi sprawami.

Będąc przy głosie i przybyciem na obrady Pani V-ce Marszałek udzieliła jej głosu.

Pani Aneta Jędrzejewska w swej wypowiedzi ustosunkował się głównie do zadań w zakresie budowy i naprawy dróg w województwie w powiecie lipnowskim na terenie gminy Wielgie, które są w różnym stanie. Przekazała, że został ustalony plan 9 dróg , które w pierwszej kolejności winny być zrobione i na tej liście jest droga nr 558 od Kłokocka do Wielgiego , odcinek ok.8 km. z 2 km.

– 13 –

chodnikiem. W m-cu marcu ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę tejże drogi . Koszt przebudowy to ok.10 mln.zł.

Poinformowała również, że projektowany jest dalszy odcinek drogi Lipno- Kłokock i Wielgie -Dyblin – ok.11 km. Dodała, że planowane przebudowy dróg pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo.

Na zakończenie swej wypowiedzi zaoferowała pomoc,jeżeli ktoś będzie miał jakieś sprawy, zapytania.

Do wystąpienia Pani V-ce Marszałek w dyskusji głos zabrał mieszkaniec gminy, który poinformował, że na terenie gminy jest odcinek piaskowej drogi powiatowej , która biegnie od Lipna do Jasienia,którą należałoby się zająć.

V-ce Marszałek odpowiedziała, że jest to droga powiatowa poza kompetencjami Województwa, więc są środki, o które mogą się ubiegać powiaty , czy gminy i każdy na sesji powiatowej te sprawę może zgłosić.

Wójt podziękował Pani V-ce Marszałek za przekazane wiadomości

w zakresie budowy dróg, głównie na terenie gminy i zapytał o termin realizacji.

V-ce Marszałek udzieliła odpowiedzi, że jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie w bieżącym roku zadanie winno być realizowane.

Wójt dodał, że planowana droga była budowana w latach 50 i nigdy nie była remontowana gruntownie.

Sołtys wsi Wielgie zapytał na jakim etapie jest przejęcie działki od Agencji przy Gminnej Spółdzielni.

Wójt poinformował, że jest akceptacja na przekazanie części i należałoby opracować projekt zagospodarowania tej działki, gdyż planowane jest,aby wszystkie uroczystości plenerowe odbywały się w tym miejscu. Wobec tego konieczny byłby parking i po opracowaniu dokumentu wystąpić do Agencji celem przekazania tegoż gruntu.

– 14 –

Dyrektor Ośrodka Kultury i biblioteki gminy Wielgie przypomniała, że 4 marca 2018 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 w sali nad Strażą w Wielgiem pobierane będą wymazy z wewnętrznej strony policzka do badania w celu ustalenia dawców szpiku. Zapraszała osoby chętne od 18 do 55 roku życia.

Ad. 10

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za udział w obradach i o godzinie 13.30 zakończyła obrady XLII sesji Rady Gminy Wielgie.

Sołtys wsi Wielgie zapytał na jakim etapie jest przejęcie działki od Agencji

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian