P R O T O K O Ł nr XLV/2018 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 25 maja 2018 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów, zaproszonych gości oraz przedstawicieli Policji w osobach : Piotr Czajkowski – Z-ca Komendanta Policji Powiatowej w Lipnie, Artur Głowacki- Kierownik Posterunku Policji w Dobrzyniu n/Wisłą, Bartłomiej Wielicki dzielnicowy gminy Wielgie, Wojciech Piotrowski – wydział prewencji ruchu drogowego , prasę i mieszkańców gminy uczestniczących w obradach sesji..
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:

Jan Wiśniewski

Krystyna Walkowicz
Przewodnicząca Halina Sztypka przypomniała porządek obrad i zapytała, czy są uwagi.
Wójt – poprosił o wprowadzenie do prządku obrad projektu uchwały w sprawie dopuszczania zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wielgie za pomocą innego instrumentu płatniczego tj terminala celem ułatwienia mieszkańcom różnego rodzaju wpłat w kasie Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych o przegłosowanie proponowanej zmiany w porządku obrad

– 2 –
W związku z tym, że nie zgłaszano dalszych zmian do porządku obrad Przewodnicząca poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały i przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały.
Wójt poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Nr XLV/271/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w miejscowości Wielgie, gdyż osoby mieszkające przy drodze nie wyraziły zgody na sprzedaż tej drogi, ponieważ z niej korzystają, a po sprzedaży mogą mieć utrudniony wjazd na ich posesje.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie proponowanej zmiany w porządku obrad dotyczącej wycofania projektu uchwały z porządku obrad.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w miejscowości Wielgie .
Po naniesionych zmianach Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie porządku obrad XLV sesji Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

– 3 –
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok w tym sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury, które zostało przekazane w m-cu marcu.

8. Przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wielgie.

9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok.

10. Przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

11. Dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wielgie za 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielgie za 2017 rok,

14 Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Wielgie,

b/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok,
c/ wprowadzania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
– 4 –
d/ dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wielgie za pomocą innego instrumentu płatniczego,
14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie obrad XLV sesji.

Ad. 3
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu XLIV sesji Rady Gminy, który był wyłożony do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie przyjęła protokoł obrad XLIV sesji Rady Gminy Wielgie.
Ad. 4
Przewodnicząca przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przedstawioną informację przyjęto, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Wójt – przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.
Do przedstawionego sprawozdania w dyskusji głos zabrała Radna Krystyna Brzozowska, która podziękowała Pani Mari Drużyńskiej za tak sprawne naniesienie zmian Rejestrze Centralnym Ewidencji Działalności Gospodarczej dotyczących nr PESEL.
Wójt – to był obowiązek ze strony Urzędu i wydano plecenie, aby sprawdzić wszystkich Przedsiębiorców i nanieść nr PESEL tym,
– 5 –
którzy nie mieli,aby nikt z tego tytułu nie poniósł żadnych konsekwencji.
Przedstawione sprawozdanie Rada Gminy przyjęła, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 6
Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy omówił Pan Piotr Czajkowski – Z-ca Komendanta Policji w Lipnie udzielając wyjaśnień na zapytania.

Omawiając zdarzenia na terenie gminy poprosił o korzystanie z mapy zagrożeń bezpieczeństwa poprzez stronę internetową, która jest rzadko odwiedzana i wszelkiego rodzaju niepokojące zajścia zgłaszać lub bezpośrednio na Policję telefonicznie.

Odniósł się również do miejsca – pokój za Urzędem Gminy, w którym urzędować będzie policjant i na bieżąco przyjmować wszelkiego rodzaju sprawy zgłaszane przez mieszkańców gminy .

Czas dyżurów zostanie ustalony w niedługim czasie o czym powiadomieni zostaną mieszkańcy.

Obecny na sesji mieszkaniec Wielgiego – poprosił o oznakowanie przejścia dla pieszych niewidomych, gdyż czuje się zagrożony przechodząc przez jezdnię. W wielu przypadkach kierowcy się nie zatrzymują, dochodzi do gwałtownych zahamowań, gdy jest na pasach, co budzi lęk i niezapokojenie.

Dzielnicowy przekazał, że sprawa zostanie zgłoszona w Zarządzie Dróg Wojewódzkich celem ustawienia znaku o poruszających się osobach niewidomych na terenie miejscowości.

Mieszkaniec Nowej Wsi uważa, że Pan Wójt winien dążyć do powstania Komendy w Wielgiem, aby zwiększyć bezpieczeństwo na terenie gminy . Wspomniał również o oflagowaniu, które winny wisieć na terenie gminy.

Z-ca Komendanta stwierdził, że bezpieczeństwo na terenie gminy jest i nie ma potrzeby, aby taki posterunek powstał, będzie punkt przyjęć

– 6 –

interesantów i wszelkiego rodzaju sprawy będzie można załatwić w Wielgiem , racjonalnie ustalimy godziny przyjęć interesantów.

Stwierdził, że bezpieczeństwo na terenie gminy znacznie się poprawiło, prowadzone były rozmowy o reaktywowaniu posterunku

i decyzja jest, że na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby.

Radny Ludwik Bieńkowski zauważył, że obecnie znacznie więcej widać policji w terenie, a sam budynek nie świadczy o bezpieczeństwie na danym terenie.

Z-ca komendanta zwrócił się z apelem i poprosił o współpracę mieszkańców w zakresie negatywnych zachowań osób, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeńtwo.

Mieszkaniec Teodorowa przekazał, że w sezonie letnim znacznie pogarsza się bezpieczeństwo w okolicach miejscowego jeziora, kradzieże itp.

Radna Bożena Karbowska wskazała konieczność przesunięcia znaku „teren zabudowany” bliżej Bętlewa, ponieważ ulica Bętlewska cały czas się rozbudowuje, powstają nowe domy i jest dużo dzieci, co poprawi bezpieczeństwo.

Z-ca Komendanta przekazał, że wystosowane zostanie pismo do Zarządcy w sprawie nowego usytuowania znaku.

Mieszkaniec Teodorowa pytał jakiej wysokości środki potrzebne są, aby powstał posterunek.

Radny Ryszard Kurowski potwierdził, że bezpieczeństwo na terenie gminy się poprawiło.

Wójt wyjaśnił, że wielokrotnie prowadzone były rozmowy w celu reaktywacji Posterunku w Wielgiem i ustalono, że na chwilę obecną będzie punkt przyjęć interesantów. Odpowiadając mieszkańcowi Wójt przekazał, że gmina nie ma w budżecie środków finansowych na finansowanie Policji i nie będzie miała,ponieważ nie jest to zadanie gminy.

Możemy tylko zgłaszać uwagi, problemy i wszelkiego rodzaju zdarzenia z terenu gminy poprzez aplikację, gdyż bezpośrednie sygnały budzą obawy, że może to się wydać.

– 7 –

Sprawa bezpieczeństwa to nie tylko Policja , ale również mieszkańcy którzy winni reagować na zagrożenia. Podziękował Policji za współpracę.

Z-ca Komendanta przekazał, że Policja jest otwarta na współpracę i prosił o zgłoszenia, nie ma negatywnych reakcji, podziękował za współpracę i poprosił o kontakt w sprawach zagrażających bezpieczeństwu.

Ad. 7

Przewodnicząca poprosiła o zapytania w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok w tym sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury, które zostało przekazane w m-cu marcu i omówione na posiedzeniach komisji Rady Gminy stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wielgie.

Wójt odczytał uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Przewodnicząca komisji rewizyjnej Paulina Trokowska przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Wielgie za 2017 rok, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
– 8 –

Ad. 11

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wielgie.
W związku z tym, że wykonanie budżetu szczegółowo analizowane było na posiedzeniach komisji Radni nie podejmowali dalszej dyskusji.
Wobec tego przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Ad.12

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XLV/273/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wielgie za 2017 rok i poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/273/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XLV274/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielgie za 2017 rok i poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/274/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielgie za 2017 rok,która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca złożyła Wójtowi gratulacje.

Po udzielonym absolutorium Wójt podziękował Kierownictwu Urzędu, Dyrektorom szkół, jednostkom organizacyjnym. Sołtysom,pracownikom Urzędu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego realizacji budżetu gminy za 2017 rok.

– 9 –

Ad. 14

Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję.
Wójt kolejno przedstawiał przygotowane projekty uchwał:
Projekt uchwały Nr XLV/271/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Wielgie,
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/271/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Wielgie, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr XLV/272/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok omówił Skarbnik Gminy udzielając wyjaśnień na zapytania.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/272/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok,która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XLV/275/2018 w sprawie wprowadzania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

– 10 –
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/275/2018 w sprawie wprowadzania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XLV/276/2018 w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wielgie za pomocą innego instrumentu płatniczego,

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/276/2018 w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wielgie za pomocą innego instrumentu płatniczego,która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 9
W wolnych wnioskach i zapytaniach zgłoszono następujące sprawy:
Radna Krystyna Brzozowska zapytała o sprzedaż lokali przy ul. Starowiejskiej dlaczego nowa wycena.

Wójt operat szacunkowy musi być uaktualniony i w najbliższym czasie przystąpimy do sprzedaży tych mieszkań, co winno się zakończyć w m-cu lipcu br.
Mieszkaniec Wielgiego przypomniał o niebezpiecznym skrzyżowaniu Zaduszniki-Wielgie i Lipno-Szpiegowo i zapytał kiedy zostanie wykonana droga 558.

Wójt sprawa została zgłoszona do Zarządu dróg powiatowych o podcięcie drzew i odsłonięcie znaków, co zostało zrobione.

– 11 –
Termin wykonania drogi przewidziany jest na koniec września 2019 roku.
Przewodnicząca zaprosiła na uroczyste wkopanie 2 dębów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości z udziałem przedstawiciela Wojewody Pani Doroty Dzięgielewskiej, które odbędzie się 27 maja 2018 roku.
Wójt poinformował, że na ukończeniu jest praca p.t. „Dzieje Gminy Wielgie”, gdzie planowany jest nakład 500 egz.

Poprosił o zastanowienie się nad wizerunkiem strony tytułowej.
Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki gminy Wielgie zaprosiła na imprezę plenerową dzieci i dorosłych – program znajduje się na tablicach ogłoszeń i w internecie , która odbędzie się na polanie przy parku.
Mieszkaniec Wielgiego zapytał, czy nowy Wójt to opracowania „Dzieje Gminy Wielgie” będzie mógł nanosić poprawki i uzupełnienia.
Wójt – będzie prawo do uzupełnień.

Ad. 10
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca złożyła zebranym życzenia świąteczne i podziękowała za udział w obradach, o godzinie 13.20 zakończyła obrady XLV sesji Rady Gminy Wielgie.
Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Sztypka

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian