P R O T O K O Ł nr XXII/2021 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 19 marca 2021 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych i zaproszonych gości.

Przewodnicząca oświadczyła,że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Nieobecni Radni – Krystyna Walkowicz , Sebastian Pikus.

Przewodnicząca Halina Sztypka zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Jeżeli nie ma zgłoszeń do porządku obrad przystępuję do jego realizacji.

Ad. 3

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag do protokołów XIX,XX i XXI sesji Rady Gminy, które były do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.

Rada Gminy w obecności 13 Radnych przyjęła protokoł z obrad XIX,XX i XXI sesji Rady Gminy Wielgie.

Ad. 4

Wójt – przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania do przedstawionego sprawozdania.

– 2 –

Do przedstawionego sprawozdania Radny Franciszek Jankowski zapytał jakie korzyści będzie miała gmina w związku z powstaniem farmy fotowoltaicznej.

Wójt-Farma usytuowana będzie na słabych gruntach, jako gmina większego zysku z tego tytułu nie będzie.

Rada Gminy przedstawione sprawozdanie przyjęła, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przewodnicząca poprosiła Przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z ich pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący komisji finansów Radosław Ziółkowski przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji rolnej i rozwoju gospodarczego Mariusz Przybyszewski przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji rewizyjnej Paulina Trokowska przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji zdrowia,oświaty,kultury i polityki społecznej Julia Markowska przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji skarg wniosków i petycji Marek Kowalski przedstawił sprawozdanie z pracy komisji, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania do przedstawionych sprawozdań.

Sprawozdania zostały przyjęte bez uwag.

– 3 –

Ad. 6

Sprawozdanie z działalności Policji na terenie gminy Wielgie za 2020 rok.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania do przedstawionego sprawozdania.

Do przedstawionego sprawozdania Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Wielgie Jan Wadoń przekazał Radnym informację dotyczącą przebiegu rozpatrzenia petycji, którą złożyli Mieszkańcy i właściciele działek okolic jeziora Orłowskiego w sprawie zakłócania spokoju. Na chwilę obecną sprawa jest skomplikowana.

Wójt odniósł się do przedstawionego sprawozdania i poinformował, że wszelkiego rodzaju zdarzenia dotyczą tylko gminy Wielgie za 2020 rok.

Poinformował również o zmianie na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji ,który zapewnił, że wznosi sprawę powstania Posterunku w Wielgiem.

Sprawozdanie zostało przyjęte, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Wielgie za lata 2019-2020.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania do przedstawionego sprawozdania.

Sprawozdanie zostało przyjęte, które stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

– 4 –

Ad. 8

Koordynacja – sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wielgie na lata 2014-2020 za 2020 rok.

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Państwa ma jeszcze zapytania do przedstawionego sprawozdania.

Jeżeli nie ma zapytań stwierdzam że przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy, które stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020-2022 za rok 2020.

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Państwa ma jeszcze zapytania do przedstawionego sprawozdania.

Jeżeli nie ma zapytań stwierdzam że przedstawione sprawozdanie Rada przyjęła,które stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Sprawozdanie Wójta Gminy Wielgie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem za rok 2020 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeb w tym zakresie.

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Państwa ma jeszcze zapytania do przedstawionego sprawozdania.

Jeżeli nie ma zapytań stwierdzam że przedstawione sprawozdanie Rada przyjęła, które stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu..

– 5 –

Ad. 11

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy za 2020 rok.

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Państwa ma zapytania do przedstawionego sprawozdania.

Jeżeli nie ma zapytań stwierdzam że przedstawione sprawozdanie Rada przyjęła, które stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu..

Ad.12

Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o przedstawianie projektów uchwał.

Przewodnicząca zapytała, czy potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia w sprawie przygotowanych projektów uchwał na dzisiejszą sesję i omówionych na posiedzeniach komisji.

Zapytań nie zgłaszano.

Wójt kolejno przedstawiał przygotowane projekty uchwał.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/178/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2021 rok .

Skarbnik Gminy przestawił autopoprawkę projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/178/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2021 rok, która stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

– 6 –

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/179/2021 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIX/168/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2021–2045.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/179/2021 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIX/168/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2021–2045, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

– 7 –

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/180/2021 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2021 rok” .

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/180/2021 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2021 rok”, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/181/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju .

Projekt uchwały wyjaśnił Kierownik Referatu Rozwoju Gminy w zakresie autopoprawki.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

– 8 –

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/181/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju , która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/182/2021 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2021 .

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/182/2021 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2021 , która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

– 9 –

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/183/2021 intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zadusznikach .

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/183/2021 intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zadusznikach, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

– 10 –

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/184/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej Nr 170837C Czarne – Orłowo – Jasień – Kamień Kmiecy .

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/184/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej Nr 170837C Czarne – Orłowo – Jasień – Kamień Kmiecy,która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/185/2021 w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości .

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/185/2021 w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

– 11 –

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/186/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Wielgie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/186/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Wielgie, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

– 12 –

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/187/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę stanowiącą własność Gminy Wielgie położoną w miejscowości Teodorowo o numerze ewidencyjnym 94/4 na okres 6 lat .

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/187/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę stanowiącą własność Gminy Wielgie położoną w miejscowości Teodorowo o numerze ewidencyjnym 94/4 na okres 6 lat, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXII/188/2021w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/188/2021w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

– 13 –

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Mirosław Dynakowski ,Mariusz Złakowski, Mariusz Przybyszewski,Radosław Ziółkowski, Halina Sztypka, Marianna Zaborowska, Marcin Pilarski,Katarzyna Piątkowska,Paulina Trokowska,Julia Markowska,Renata Mańska.

NIEOBECNI (2)

Krystyna Walkowicz, Sebastian Pikus

Ad. 12

W wolnych wnioskach i informacjach zgłoszono następujące sprawy:

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Jan Wadoń poprosił mieszkańców o składanie ankiet dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030 celem opracowania projektu Strategii.

Poinformował również, że są jeszcze wolne miejsca na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radna Paulina Trokowska poinformowała, że złożona została petycja mieszkańców Suradówek dotycząca niskiego ciśnienia wody.

Wójt wyjaśnił sprawę problemu niskiego ciśnienia wody, że prace w tym temacie są prowadzone.

Radny Franciszek Jankowski zaproponował usprawnienie działalności hydrantów na terenie gminy- niesprawne hydranty i zasuwy.

Jan Wadoń stwierdził, że jest to problem gminy i konieczny do załatwienia, jednak wiąże się to z dużymi kosztami .Konieczne będzie opracowanie projektu.

Radny Mariusz Przybyszewski przytoczył sprawę pożaru, gdzie hydrant był niezbędny przy gaszeniu, który był blisko i czynny.

– 14 –

Wójt przytoczył, że wiele hydrantów jest uszkodzonych przez złodziei, którzy wykręcają wartościowe części. Uszkadzane są również przez rolników przy pobieraniu wody do wykonywania oprysków.

Radna Katarzyna Piątkowska podziękowała za zabezpieczenie środków w budżecie gminy w 2021 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP, budowę placu zabaw, siłownię zewnętrzną przy SP i przejścia do sali gimnastycznej w Zadusznikach.

Ostrzegła również mieszkańców gminy przed podpisywaniem umów na wydzierżawienie gruntów pod farmy fotowoltaiczne, gdyż jest wiele nieprawidłowych zapisów na niekorzyść rolników. Proponowała dokładne ich sprawdzenie przez prawnika.

Wójt jak i Kier.RRG potwierdzili , że trzeba być ostrożnym przy podpisywaniu takich umów.

Ad. 13

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za udział w obradach, o godzinie 13.10 zakończyła obrady XXII sesji Rady Gminy Wielgie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Sztypka

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian