P R O T O K O Ł nr XXXVIII/2017 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 23 listopada 2017 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości .

Szczególnie powitała nowo wybranego sołtysa wsi Zakrzewo Pana Janusza Żychowicza życząc mu wszelkiej pomyślności w pracy na rzecz samorządu gminnego.

Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 13 osób stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego protokołu.

Radni nieobecni:

Krystyna Brzozowska

Marzena Czachowska
Przewodnicząca Halina Sztypka przypomniała porządek obrad i zapytała, czy są uwagi.
Do przedstawionego porządku Pan Wójt poprosił o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków wyjaśniając, że dodaje się przystanek w miejscowości Teodorowo oznaczony numerem Td02 na prośbę mieszkańców od strony Orłowa, gdyż wsiadać tam będzie 7 -ro dzieci. Przedstawiciel Kujawsko-pomorskiego Transportu wyraził zgodę na przedłużenie linii o 700 mb.i w związku z tym proponuje się ten projekt uchwały.
Przewodnicząca zaproponowała umieszczenie dodatkowego projektu uchwały w pkt 8 ppkt o i poprosiła o przegłosowanie .
– 2 –
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad dodatkowy projekt uchwały.
W związku z tym, że nie zgłaszano innych spraw do porządku obrad Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI i XXXVII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych za 2016 rok.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielgie.
8.Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
b/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie,

– 3 –
c/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
d/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie,
f/ ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
g/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2018 r.,
h/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,
i/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,
j/ wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie,

k/ zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielgie na 2017 rok”,
– 4 –
l/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem,
ł/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarnem,
m/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach,
n/ stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem,
o/ zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XXXVIII sesji.
Ad. 3
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu XXXVI sesji Rady Gminy, który był wyłożony do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.

– 5 –
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie przyjęła protokoł obrad XXXVI sesji Rady Gminy Wielgie.
Następnie Przewodnicząca poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, który był wyłożony do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie przyjęła protokoł obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wielgie.
Ad. 4
Przewodnicząca przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Do przedstawionej informacji w dyskusji głos zabrał mieszkaniec Wielgiego, który zapytał ile w gminie jest założonych Niebieskich Kart.
Przewodnicząca poinformowała, że jest ich około 25.
Radny Kazimierz Godlewski odniósł się do uroczystości 10 lecia Gminnej Orkiestry i stwierdził, że podczas przedstawiania historii jej działalności nie wspomniano nic, że wiele pracy w jej powstanie włożyła miejscowa szkoła oraz były Radny Pan Jerzy Rzekoński,

który przywiózł Kapelmistrzów i pracowano nad jej utworzeniem.

 

Przedstawioną informację po wyjaśnieniu przyjęto, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

– 6 –

Ad. 5
Wójt – przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.
Przedstawione sprawozdanie przyjęto, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Przewodnicząca dokonała analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2016 rok i przedstawiła uwagi jakie zostały przesłane przez Urząd Skarbowy w Lipnie.

Uwagi zostały wyjaśnione poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

Ad. 7
Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie zapytań w zakresie przesłanej Radnym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielgie.

W toku ogólnej dyskusji rozważano problem osiągania niskich wyników przez uczniów w szkołach na terenie gminy.

Dyrektor ZPO w Wielgiem uzupełniła przedstawioną informację oświatową, nakreśliła szczegółowo zasady na których podstawie obliczane są wyniki i dodała, że w osiągnięcia wkładane jest dużo pracy ze strony nauczycieli.

Dyrektorzy szkół twierdzą, że uczniowie mają duże możliwości nauki,są różnego rodzaju zajęcia wyrównawcze dodatkowe, jednak wyniki nie są zadawalające i nie wszyscy z nich korzystają.
Ad. 8
Przewodnicząca poprosiła o przedstawianie projektów uchwał.
Wójt kolejno przedstawiał projekty uchwał:
Projekt uchwały Nr XXXVIII/223/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

– 7 –
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/223/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/224/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/224/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wielgie, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr XXXVIII/225/2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
– 8 –
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/225/2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr XXXVIII/226/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/226/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
– 9 –
Projekt uchwały Nr XXXVIII/227/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/227/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/228/2017 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych omówił z-ca Wójta zwracając szczególna uwagę na opróżnianie szamb,gdyż brak jest dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości.
Przypomniał, że osoba posiadająca szambo bezodpływowe musi okazać się podpisaną umową z Firmą odbierająca ścieki i fakturą.

Przekazał apel, że gmina w tym zakresie prowadzić będzie kontrole.
Radny Ludwik Bieńkowski stwierdził, że miejscowość Wielgie otrzymała duże środki finansowe na kanalizację, wobec tego na ościenne miejscowości winny być skierowane większe środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Radny Franciszek Jankowski przekazał, że za opróżnienie przydomowej oczyszczalni ścieków trzeba zapłacić dość wysoką kwotę.
– 10 –
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/228/2017 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/229/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2018 r. .
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych 11 głosami „za” i przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/229/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2018 r., która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr XXXVIII/230/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

– 11 –
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/230/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr XXXVIII/231/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałęNr XXXVIII/231/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr XXXVIII/232/2017 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

– 12 –
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/232/2017 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr XXXVIII/233/2017 w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielgie na 2017 rok”.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałęNr XXXVIII/233/2017 w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielgie na 2017 rok”, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr XXXVIII/234/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem., która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

– 13 –
Projekt uchwały Nr XXXVIII/235/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarnem.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/235/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarnem, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/236/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/236/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

– 14 –
Projekt uchwały Nr XXXVIII/237/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/237/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały Nr XXXVIII/238/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/238/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie

– 15 –
z przystanków, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

W wolnych wnioskach i zapytaniach zgłoszono następujące sprawy:
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem udzielił wyjaśnienia na zgłoszony zarzut przez Radną na poprzedniej sesji w zakresie funkcjonowania sklepiku szkolnego. Poinformowała, że dokonała rozeznania w tej sprawie i rzeczywiście dziecko miało 50 zł za które zakupiło karty. Pani ze sklepiku zareagowała zgłaszając ten fakt pedagogowi, gdyż wzbudziło to zaniepokojenie, że dziecko ma tyle pieniędzy. Zaistniałą sytuację skonsultowano z ciocią dziecka.

Dyrektor uważa, że reakcja sprzedawczyni była prawidłowa .

Dodała, że były to ogólnodostępne karty z postaciami z bajek i zaistniały fakt winien być wyjaśniony w szkole, a nie zgłaszany na obradach sesji.

Na zakończenie swej wypowiedzi poinformowała, że rodzice złożyli oświadczenia, że za rzeczy firmowe, różnego rodzaju sprzęt elektroniczny itp. szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
Radna Bożena Karbowska w imieniu mieszkańców podziękowała za zamontowane lampy uliczne w miejscowości Oleszno.
Sołtys wsi Rumunki Tupadelskie zgłosił konieczność oznakowania drogi do Tupadł od strony Rumunek Tupadelskich.
Radna Marianna Zaborowska zgłosiła konieczność dostarczenia jednego transportu żwiru celem wyrównania wjazdu do szkoły w Czarnem od strony sklepu .
Radny Radosław Ziółkowski podziękował za dodatkowy kurs autobusowy od strony Kamienno Bród.
– 16 –

Dyrektor ZPO poruszyła sprawę krążącej informacji, że dyrektor zgłosił sprawę o poruszającym się czarnym Audi, że dzieci są zaczepiane, porywane co było nieprawdą bo nikt takiego zdarzenia nie zgłaszał, więc nie było podstaw, aby to zgłaszać. Policja przybyła i sprawę wyjaśniono, że nie było zgłoszenia ze strony dyrektora i takiej sytuacji nie było,była to plotka.

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy „Przyszłość” przedstawił szczegółową relację z odbytego się turnieju szachowego w Wielgiem i podziękował sponsorom za przekazane środki dzięki którym można było ufundować nagrody.

Sołtys wsi Wielgie zgłosił sprawę wałęsającego się psa w okolicy cmentarza .

Wójt na zgłoszone sprawy udzielił odpowiedzi, że oznakowanie drogi zostanie sprawdzone ,żwir na dziurę obok szkoły zostanie dostarczony.

Zapoznał Radnych z informacją o ściągalności opłat za odpady komunalne.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z ciągłymi zgłoszeniami w sprawie wałęsających się psów jak i wypuszczania ich nocą z uwiązań wysłane zostały stosowne okólniki do mieszkańców.

Radny Franciszek Jankowski zapytał gdzie będzie montowana siłownia napowietrzna, która ujęta jest w budżecie na 2018 rok. Zaproponował, aby choć po jednym urządzeniu ustawić przy świetlicach wiejskich.

Z-ca Wójta przekazał informację w sprawie możliwości otrzymania dofinansowania na planowaną budowę siłowni napowietrznej w Wielgiem, którą to zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok i dodał, że jest szansa na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50 % kosztów.
– 17 –

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zadusznikach poprosiła o zaplecze sportowe, gdyż praktycznie nie ma żadnych warunków do rozwoju fizycznego dzieci.

Ad. 10

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za udział w obradach i o godzinie 13.45 zakończyła obrady XXXIX sesji Rady Gminy Wielgie.
Przewodnicząca Rady Gminy

 

Halina Sztypka

Protokołowała:
Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian