P R O T O K O Ł XLVI/2018 z sesji nadzwyczajnej RADY GMINY WIELGIE odbytej 11 czerwca 2018 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitał serdecznie przybyłych na obrady Radnych.
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.
Radni nieobecni:
Paulina Trokowska
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Halina Sztypka przedstawiła porządek obrad sesji nadzwyczajnej.
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3.Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018,

b/ zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018–2027,

4. Zakończenie obrad XLVI sesji.

 

Wójt – poinformował Radnych o konieczności zwołania sesji nadzwyczajnej dotyczącej koniecznych zmian w budżecie gminy i WPF.
Głównym powodem jest budowa drogi w Bętlewie, po przeprowadzonym przetargu kwota za wykonanie jest wyższa niż zaplanowana w budżecie gminy na ten cel. W związku z tym zwiększa się środki na tę drogę w wysokości 450 000 zł.

– 2 –
Ad. 3
Skarbnik Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały Nr XLVI/277/2018 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrał Radny Ludwik Bieńkowski, który zwrócił uwagę, że obecna cena jest bardzo wysoka i nie powinno się budować, można to było zrobić wcześniej.

Zapytał również o sprawę lamp ulicznych , na które czeka się już rok.

Nawodnienie boiska i projektu budowy drogi, czy zaplanowany jest most na rzece Chełmiczce.

Wójt udzielił wyjaśnień na zgłoszenia Pana Radnego tj. drogi nie można było wcześniej budować, ponieważ nie były jeszcze uregulowane sprawy własnościowe gruntów pod budowę.

Sprawa nawodnienia była analizowana, gdzie wcześniej odstąpiono od tego zadania, jednak po przeprowadzonych rozmowach z wykonawcą stwierdzono, że w obecnych latach nie da się nawadniać fizycznie, więc ze względów praktycznych podjęto taką decyzję i ustalono, że wykonane zostanie automatyczne nawadnianie. Płatność ustalono, że 50 % będzie w roku bieżącym, a drugie 50 % w roku następnym. Po rozmowie z Panią Skarbnik i analizie budżetu ustalono, że należność za te zadanie zostanie uregulowane w całości w bieżącym roku.

Jeżeli chodzi o dokumentację na budowę drogi wojewódzkiej to jako gmina nie ma do niej wglądu, jednak zobowiązał się do sprawdzenia.

Pan Wójt zobowiązał się również do rozmowy w sprawie instalacji lamp ulicznych.

W toku ogólnej dyskusji rozważano sprawę problemów związanych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi na terenie gminy jak i sprzedaży wody z Zadusznik do gminy Dobrzyń, gdzie Pan Wójt stwierdził, że sprzedana będzie za wyższą kwotę. Na chwilę obecną nie ma żadnych ustaleń z gminą Dobrzyń n/Wisłą.
– 3 –

Radna Krystyna Brzozowska przypomniała o budowie krótkiego odcinka drogi w Tupadłach, gdzie 5 rodzin mieszka w ciągłym pyle , po której zakręcają autobusy.

Wójt stwierdził, że podobnych dróg w gminie jest wiele podając drogę w Zadusznikach kolonia, przy której mieszka duża ilość gospodarstw, jednak ze względu na brak środków finansowych nie można ich wykonać.

Radna zwróciła również uwagę na opracowaną dokumentację na modernizację świetlicy, która ma już 4 lata, pieniądze wydane i nic w tym kierunku nie jest robione.

Radna Marianna Zaborowska zgłosiła sprawę zastawiania drogi pomiędzy szkołą a sklepem w Czarnem podczas pogrzebów, gdzie w razie jakiego kolwiek wypadku nie ma dojazdu do szkoły. Poprosiła o ustawienie znaku.

Radni poruszali również sprawę remontu dróg zgłaszając, że tonaż gruzu jest zaniżany i w materiale występują duże ilości różnego rodzaju drutu.

Proponowali sprawdzanie tonażu przez pracownika Urzędu.

Wójt poinformował, że pracownik urzędu otrzymał polecenie sprawdzania zawartości gruzu na samochodach i aby był prawidłowo rozwożony.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali dalszych zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca odczytała treść i poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych 12 głosami „za” i przy 2 głosach „ wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XLVI/277/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kolejny projekt uchwały omówił również Skarbnik Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018–2027 .

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali zapytań odnośnie projektu uchwały Przewodnicząca odczytała treść i poprosiła o przegłosowanie.
– 4 –

Rada Gminy w obecności 14 Radnych 12 głosami „za” i przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XLVI/278/2018 zmieniającą

uchwałę Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na

lata 2018–2027 która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4

Wobec zrealizowanego porządku obrad ,Przewodnicząca podziękowała za udział w obradach i o godzinie 11.00 zakończyła obrady XLVI sesji Rady Gminy Wielgie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Sztypka
Protokołowała:
Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian