P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 15 stycznia 2019 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Radosław Ziółkowski – Przewodniczący komisji.

2. Mirosław Dynakowski – członek komisji ,

3. Renata Mańska – – „ – ,

4. Mariusz Przybyszewski – – „ – .

oraz Z-ca Wójta , Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na IV sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja dokonała analizy przygotowanych uchwał na najbliższą sesję w

sprawach:

– udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie, którą szczegółowo omówił z-ca Wójta udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych ,

– zasad przyznawania diet dla sołtysów,którą szczegółowo omówił Skarbnik Gminy udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych ,

– planu pracy komisji na 2019 rok.

Omówione projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

– 2 –

Ad. 2

W sprawach różnych rozważano następujące zagadnienia:

1. Opłat za odbiór odpadów komunalnych. Z-ca Wójta poinformował, że ściągalność opłat jest dobra i średnio za 2018 rok wyniosła 95 %.

Dodał, że zgodnie z przeprowadzonym przetargiem opłaty za śmieci do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nie powinny wzrosnąć do czerwca 2021 roku, gdyż do tego czasu podpisana jest umowa.

2. Rozważano również sprawę opróżniania szamb. Z-ca Wójta poinformował, że zgodnie z ustawą prowadzone są kontrole w tym zakresie, gdzie mieszkaniec musi okazać cię umową zawartą z firmą odbierającą ścieki i fakturą za wykonaną usługę.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :                                   Przewodniczący komisji :

Grażyna Wyszyńska                             Radosław Ziółkowski

Informacje

Rejestr zmian