P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 19 marca 2019 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Radosław Ziółkowski – Przewodniczący komisji.

2. Renata Mańska – członek komisji ,

3. Mariusz Przybyszewski – – „ – ,

oraz Wójt , Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Sprawozdanie z realizacji zobowiązań podatkowych i zastosowanych ulg w podatkach w 2018 roku.

1. Omówienie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą zaległości podatkowych i zastosowanych ulg w podatkach za 2018 rok, która będzie tematem obrad najbliższej sesji.

Uwag w tej sprawie Radni nie zgłosili.

Ad.2

Komisja dokonała analizy przygotowanych uchwał na najbliższą sesję w

sprawach:

– o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019,

– zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2030,

– zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

– 2 –

– uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2019 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wielgiem.
Omówione projekty uchwał na V sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad. 2

W sprawach różnych rozważano następujące zagadnienia:

1. Remontu dróg gminnych i dostawy materiału do ich naprawy.

2. Budowy mieszkań czynszowych – aktualną informację przedstawił Wójt informując, że obecnie zapisanych jest około 40 osób.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji :Radosław Ziółkowski

Protokołowała :Grażyna Wyszyńska

 

 

Informacje

Rejestr zmian