P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 22 czerwca 2021 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Krystyna Walkowicz – z-ca Przewodniczącego

3. Marianna Zaborowska – członek komisji,

4. Marcin Pilarski – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Z-ca Kierownika GOPS,Przewodnicząca komisji rewizyjnej i przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

1. Omówienie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni omówili projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XXIV sesji Rady Gminy.

Ad. 2

W sprawach różnych omawiane były sprawy :

1. Remontu dróg na terenie gminy.

2. Braku ciśnienia w wodociągu – Suradówek.

3. Termomodernizacji ZPO w Wielgiem.

4. Odbywającej kwarantany przez 41 mieszkańców gminy.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji :

Mariusz Przybyszewski

Protokołowała :

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian