P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 22 czerwca 2021 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji,

2. Katarzyna Piątkowska – z-ca Przewodniczącego,

3. Franciszek Jankowski – członek komisji,

4. Krystyna Walkowicz – – „ -,

5. Renata Mańska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Z-ca Kierownika GOPS,Przewodnicząca komisji rewizyjnej i przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

1. Omówienie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni omówili projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XXIV sesji Rady Gminy.

Ad. 2

W sprawach różnych omawiane były sprawy :

1. Remontu dróg na terenie gminy.

2. Braku ciśnienia w wodociągu – Suradówek.

3. Termomodernizacji ZPO w Wielgiem.

4. Odbywającej kwarantany przez 41 mieszkańców gminy.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Julia Markowska

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian