P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w dniu 05 grudnia 2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji w.g załączonych list obecności oraz Wójt ,Przewodnicząca RG, Skarbnik Gminy.
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji finansów Radosław Ziółkowski przedstawiając nastĘpujący porządek posiedzenia :
1. Analiza projektu budżetu gminy na 2018 rok.

2. Posumowanie pracy komisji i przygotowanie planów pracy stałych komisji na 2018 rok.

3. Omówienie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy.

4. Sprawy różne.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisje przyjęły bez uwag.

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2018 rok.

Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2018 rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

Po udzielonych wyjaśnieniach komisje wydały w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok opinię, które zostaną przedstawione na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Ad. 2
Członkowie komisji dokonali podsumowania pracy komisji za 2017 rok i ustalili plan pracy na 2018 rok.

Ad. 3

Wójt przedstawił projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy w sprawach :
a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok,

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025,
c/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
d/ zamiaru powołania podmiotu wewnętrznego i bezpośredniego zawarcia umowy z tym podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Omówione projekty uchwał Radni zaopiniowali pozytywnie celem przedstawienia na najbliższej sesji.

Ad. 4

W sprawach różnych rozważano następujące zagadnienia:

Radny Ludwik Bieńkowski poruszył sprawę wynajmu świetlicy w Suszewie na szkolenie organizowane przez KRUS, uważa, że szkolenia krótkie organizowane głównie dla mieszkańców winny być udostępniane nieodpłatnie.

W związku ze zgłoszoną sprawą i po przeprowadzonej dyskusji Wójt zobowiązał się do rozważenia tegoż problemu.

Radna Krystyna Walkowicz zapytała , czy będzie budowa drogi w kierunku Józefowa.

Wójt przekazał, że tę drogę będzie się kontynuować.

Wójt będąc przy głosie przekazał zebranym informację dotyczącą planowanej działalności gospodarczej w Piasecznie przez firmę ARGO, z której to dochody gminy mogą się znacznie zwiększyć poprzez przekazywany podatek jak i możliwość zatrudnienia mieszkańców przez tą firmę.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji finansów
RADOSŁAW ZIÓŁKOWSKI

Protokołowała:
Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian