P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2018 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji w.g załączonych list obecności oraz Wójt i Skarbnik Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji finansów Radosław Ziółkowski przedstawiając następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XLI sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisje przyjęły bez uwag.

Ad. 1

Wójt przedstawił przygotowane projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy w sprawach :

a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok,

b/ zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018–2027.

Projekty uchwał szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.

Do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w dyskusji głos zabrał Radny Ludwik Bieńkowski, który zapytał, czy 4000 zł. To tylko na dokumentację aktualizacji w parku w Wielgiem.

Będąc przy głosie stwierdził, że park jest w opłakanym stanie, w minionym czasie dokonano wycinki niezgodnej z planem, wiele dobrych drzew zostało wyciętych niepotrzebnie.

– 2 –

Zapytał na czym ma polegać ta aktualizacja?

Z-ca Wójta wyjaśnił, że aktualizacja ma być wokół parku t utworzyć ścieżkę spacerową.

Następnie Radny Bieńkowski zapytał o grunt w Nowej Wsi.

Wójt wyjaśnił, że grunt o powierzchni 2,70 ha jest gminnym z którego nastąpi zamiana o powierzchni 30 arów pod planowaną budowę świetlicy, a pozostały zostanie sprzedany.

Wywiązała się ogólna dyskusja i stwierdzono, że 30 arów pod świetlicę to za mało.

Wójt – Nowa Wieś jest blisko Wielgiego, więc mieszkańcy mogą korzystać z różnych urządzeń, a świetlica będzie służyć na zebranie wiejskie + ewentualnie jakiś mały plac zabaw.

Omówione projekty uchwał Radni zaopiniowali pozytywnie celem przedstawienia na najbliższej sesji.

Ad. 4

W sprawach różnych rozważano następujące zagadnienia:

Wójt przekazał informację z Konwentu Wójtów, że pozostało ok. 35 mln. zł. na drogi , więc zaproponowano aby podzielić te środki na wszystkie gminy po równo, jednak nie ma zgody i wnioski najlepsze uzyskają pieniądze.

Przekazał, że składany będzie wniosek na drogę Witkowo-Chalinek, gdyż spełnia wymogi.

Radny Ludwik Bieńkowski zapytał ile jest placu za Urzędem do położenia polbruku i kto będzie wykonawcą.

Wójt poinformował, że jest to plac ok.400 m 2 i wykona to zadanie firma zewnętrzna.

– 3 –

Wójt poinformował Radnych, że jest problem z ogrzewaniem budynku Urzędu po podłączeniu nowego budynku GOPS. Konieczna będzie gruntowna przebudowa CO.

Następnie przedstawił sprawę sprzedaży budynku przy ul.Starowiejskiej 1 po byłej Lecznicy Zwierząt.Na chwilę obecną mieszkańcy nie są zainteresowani kupnem. Zapytał, czy zwiększyć % obniżki ich wartości, aby te lokale zostały wykupione na własność przez zamieszkujących tam mieszkańców.

Wywiązała się ogólna dyskusja i ustalono, aby przygotować projekt uchwały z obniżką 85 %.

Radny Ludwik Bieńkowski poruszył sprawę pasa do linii brzegowej wokół jeziora, gdyż są miejsca, że nie ma do niego dostępu .

Z-ca Wójta wyjaśnił, że wolny pas wokół jeziora winien być szerokości 100 m.

Radny Radosław Ziółkowski proponował, aby ogłosić jak najszybciej przetarg na gruz.

Wójt udzielił odpowiedzi, że przetarg jest ogłoszony na materiał do naprawy dróg gruntowych tj. kamień bez domieszek.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji finansów

RADOSŁAW ZIÓŁKOWSKI

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian