P R O T O K O Ł z V sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 27 marca 2019 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości.

Szczególnie powitała Podpułkownika Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku Pana Grzegorza Tucholskiego oraz zasłużonych rodziców, których co najmniej 3 synów odbyło Zasadniczą Służbę Wojskową.

Powitała również Kierownika Posterunku Policji w Dobrzyniu n/Wisłą Artura Gałczyńskiego.
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 osób, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Radny nieobecny – Mirosław Dynakowski.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Halina Sztypka zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad:

 

Wójt – proszę o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik GOPS szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca proszę o przegłosowanie wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w pkt. 12 ppkt. M

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały.

– 2 –

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”

4. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy komisji.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie za 2018 rok.

9.Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy za 2018 rok.

10. Sprawozdanie Wójta z realizacji zobowiązań podatkowych i zastosowanych ulgach w podatkach w 2018 roku.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielgie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem za rok 2018 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeb w tym zakresie.

– 3 –

12. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019,

b/ zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2030,

c/ ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi,

d/ przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”.

e/ przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022.

f/ uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2019 rok”,

g/ zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

h/ uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2019 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wielgiem.

i/ nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem,

j/ o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,

k. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Wielgie za rok 2018.

– 4 –

ł/ ustalenia zaleceń i kierunków działania Wójta Gminy Wielgie dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Wielgie.

m/ w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad V sesji.

W związku z tym, że do porządku obrad nie zgłaszano dalszych uwag Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji .

Ad. 3

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca poprosiła o wręczenie odznaczeń

Podpułkownik Grzegorz Tucholski odczytał decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania odznaczeń„Za zasługi dla obronności kraju” dla zasłużonych rodziców i dokonał aktu wręczenia medali po czym złożono gratulacje odznaczonym.

Ad. 4

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu IV sesji Rady Gminy, który był wyłożony do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych przyjęła protokoł obrad IV sesji Rady Gminy Wielgie.

Ad. 5

Wójt – przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Do przedstawionego sprawozdania w dyskusji głos zabrała Radna

– 5 –

Krystyna Walkowicz, która zapytała o wynajem świetlic na jakich zasadach będzie i jakie opłaty.

Wójt – zarządzenie dotyczące wynajmu świetlic pozostaje bez zmian, z osobą zainteresowaną podpisywana jest umowa zawierająca warunki wynajmu jak i opłat.

Dodał, że ze Stowarzyszeniami, które zwolnione są z opłat wynajmu również podpisywane są umowy.

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wielgie”Przyszłość” zapytał dlaczego Pan Wójt rezygnuje z prawa pierwokupu gruntu.

Wójt – w budżecie gminy nie mamy wolnych środków na zakup gruntów, które są nam niepotrzebne. Dodał,że jest za tym, aby z tych gruntów korzystali rolnicy.

Przedstawione sprawozdanie Rada Gminy przyjęła, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Przewodnicząca poprosiła Przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdania z ich pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący komisji finansów Radosław Ziółkowski przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji rewizyjnej Paulina Trokowska przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji rolnej i rozwoju gospodarczego Mariusz Przybyszewski przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji samorządu, prawa i porządku publicznego Sebastian Pikus przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Radny przypomniał o problemie niebezpiecznego skrzyżowania w Olesznie, sprawa powraca od kilku lat i należałoby pomyśleć o radykalnym rozwiązaniu tegoż problemu.

– 6 –

Przewodniczący komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej Julia Markowska przedstawiła sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił Kierownik Posterunku Policji.

Do przedstawionej informacji zapytań nie zgłoszono.

Ad. 8

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie zapytań w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie za 2018 rok.

Do przedstawionego sprawozdania w dyskusji głos zabrał Pan Paweł Czekalski , który poprosił o wyjaśnienie kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie.

Obecna na sesji Pani Kierownik udzieliła stosownej odpowiedzi na zgłoszone zapytanie.

Po udzielonym wyjaśnieniu Rada Gminy przyjęła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie zapytań w sprawie przedstawionego sprawozdania Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy za 2018 rok.

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłaszano zapytań i sprawozdanie przyjęto, które stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie zapytań w sprawie przedstawionego sprawozdania Wójta z realizacji zobowiązań podatkowych i zastosowanych ulgach w podatkach w 2018 roku.

– 7 –

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłaszano zapytań i sprawozdanie przyjęto, które stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie zapytań w sprawie przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy Wielgie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem za rok 2018 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeb w tym zakresie.

Pani Kierownik GOPS omówiła sprawozdanie.

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłaszano zapytań i sprawozdanie przyjęto, które stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję.

Wójt kolejno przedstawiał przygotowane projekty uchwał:

Projekt uchwały Nr V/31/2019 w sprawie o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

Mieszkaniec gminy zapytał o nadwyżkę budżetową

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że takowej nadwyżki budżetowej nie ma, są wolne środki.

Mieszkaniec zaproponował, aby z tych wolnych środków część przeznaczyć na sołectwa głównie na remont dróg.

Pani Skarbnik dodała, że wolne środki przeznaczane są na realizację najpilnejszych zadań – spłata kredytów i na drogi również skierowane zostaną środki.

– 8 –

W związku z tym, że nie zgłaszano dalszych zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/31/2019 o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019 ,która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia

Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

Projekt uchwały Nr V/32/2019 o zmianie Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

– 9 –

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

Projekt uchwały Nr V/33/2019 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach

będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi szczegółowo omówił Wójt.
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/33/2019 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

– 10 –

Projekt uchwały Nr V/34/2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/34/2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”,która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

Projekt uchwały Nr V/35/2019 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/35/2019 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022,która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

– 11 –

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

Projekt uchwały Nr V/36/2019 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2019 rok”.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/36/2019 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2019 rok”,która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0

NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

– 12 –

Projekt uchwały Nr V/37/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/37/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski,

Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

Projekt uchwały Nr V/38/2019 w sprawie uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2019 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wielgiem.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

– 13 –

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/38/2019 w sprawie uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2019 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wielgiem, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

Projekt uchwały Nr V/39/2019 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/39/2019 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

– 14 –

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

Projekt uchwały Nr V/40/2019 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/40/2019 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

– 15 –

Projekt uchwały Nr V/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bałdowo.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bałdowo, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr V/42/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Wielgie za rok 2018.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/42/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Wielgie za rok 2018, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr V/43/2019 w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania Wójta Gminy Wielgie dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Wielgie.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

– 16 –

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/43/2019 w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania Wójta Gminy Wielgie dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Wielgie, która stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały Nr V/44/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/44/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Mirosław Dynakowski

– 17 –

Ad. 13

W wolnych wnioskach i informacjach zgłoszono następujące sprawy:

Wójt przedstawił informację dotyczącą wpłat należności za odbiór odpadów komunalnych.

Odniósł się do możliwości wykupu mieszkań w planowanej inwestycji – budowy mieszkań czynszowych z możliwością wykupu na własność

na mieszkania socjalne, czego prawdopodobnie nie będzie się robić.

Na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo, czy ta inwestycja zostanie zrealizowana.

Będąc przy głosie zaprosił obecnych na spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu jutrzejszym na godz.15.00 do sali nad OSP w Wielgiem z udziałem Pani Anety Jędrzejewskiej i Stanisława Pawlaka – wykład na temat XX-lecia samorządu w województwie Kujawsko-pomorskim.

Poinformował również, że 1 czerwca 2019 roku obchodzić będziemy 70- lecia powstania biblioteki w Wielgiem oraz 10-lecia powstania Ośrodka Kultury jak 5 – lecie połączenia Biblioteki i Ośrodka Kultury gminy Wielgie.

Dyrektor OKiBGW przytoczyła pokrócce historię powstania biblioteki gminnej i jej działalności zapraszając na tę uroczystość.

Przedstawiciel Izby Rolniczej poinformował , że na koniec lipca ustalone są wybory do Izby.

Przekazał także, że jest możliwość umorzenia 1 kwartału składki KRUS w związku z zaistniałymi klęskami w gospodarstwach rolnych.

Poinformował również, że dopłaty się opóźniają ze względu na prowadzone kontrole.

Wskazał, że kończą się również dopłaty do oczyszczalni ścieków, proponował, aby niewielki procent z funduszu sołeckiego przekazać na miękkie zadania wzorem Kół Gospodyń Wiejskich i prosił w miarę możliwości apelować na różnego rodzaju spotkaniach-może na konwencie Wójtów itp.

Sołtys wsi Bętlewo zgłosiła konieczną naprawę drogi Bętlewo-Wielgie.

– 18 –

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wielgie zapytał, czy nie można by ujednolić nazwy jeziora, gdyż nazywane jest różnie Orłowskie, Piaseczeńskie i Teodorowskie.

Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi, zgłoszona sprawa do rozważenia w terminie późniejszym.

Jeżeli chodzi o drogę Wielgie-Bętlewo zostanie naprawiona łatając dziury w drodze, na nowy asfalt jeszcze musimy poczekać.

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wielgie”Przyszłość” w związku z planem budowy mieszkań czynszowych zapytał jaki będzie wkład gminy w tę inwestycję.

Wójt – koszt tej inwestycji zależny będzie od ilości lokali, obecnie szukamy partnerów z innych gmin celem uzyskania dotacji na tę inwestycję.

Sołtys wsi Piaseczno zgłosiła również tragiczny stan drogi Czerskie Rumunki-Józefowo, czy będzie jej remont i droga Czarne – Orłowo.

Wójt – na chwilę obecną łatane będą tylko dziury .

Radna Paulina Trokowska podziękowała sołtysowi sołectwa Suradówek za przekazanie gruntu pod plac zabaw dla dzieci.

Ad. 14

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za udział w obradach, o godzinie 13.50 zakończyła obrady V sesji Rady Gminy Wielgie.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian