P R O T O K O Ł z VI sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 10 maja 2019 roku

Vice przewodniczący Rady Gminy Franciszek Jankowski o godz.10.00 otworzył sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości.

Vice przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 osób, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Radny nieobecny – Halina Sztypka.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego protokołu.
Vice Przewodniczący Franciszek Jankowski zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z pracy stałych komisji Rady Gminy.

6. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych gminy z uwzględnieniem pozyskiwania środków z zewnątrz.

7. Raport o stanie gminy.

8. Debata nad raportem.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.

10. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy

Wielgie za 2018 r.

11.Przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wielgie.

12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.

– 2 –

13. Przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

14. Dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wielgie za 2018 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielgie za 2018 rok,

17. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

b/ przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022,

c/ ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi,

d/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w miejscowości Wielgie,

e/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w miejscowości Nowa Wieś,

f/ zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

g/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

– 3 –

h/ przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem wraz z wykazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

i/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok,

j/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie obrad VI sesji.

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag do porządku obrad vice przewodniczący przystąpił do jego realizacji.

Ad. 3

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Vice Przewodniczący poprosił Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu V sesji Rady Gminy, który był wyłożony do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych przyjęła protokoł z obrad V sesji Rady Gminy Wielgie.

Ad. 4

Wójt – przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, które Rada Gminy przyjęła bez uwag i stanowi stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Vice przewodniczący poprosił Przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z ich pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący komisji finansów Radosław Ziółkowski przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

– 4 –

Przewodnicząca komisji rewizyjnej Paulina Trokowska przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji rolnej i rozwoju gospodarczego Mariusz Przybyszewski przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji samorządu, prawa i porządku publicznego Sebastian Pikus przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej Julia Markowska przedstawiła sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Sołtys wsi Piaseczno ponownie zgłosił problem złego stanu drogi Czarne -Józefowo i Czarne- Orłowo pytając kiedy będzie ich naprawa.

Wójt przekazał, że na to zapytanie udzieli informacji w wolnych wnioskach i zapytaniach.

Ad. 6

Rada Gminy przyjęła informację o zamierzeniach inwestycyjnych gminy z uwzględnieniem pozyskiwania środków z zewnątrz, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Wójt przedstawił Raport o stanie gminy, który został przesłany Radnym w ustawowym terminie celem zapoznania się.

Raport dostępny jest również dla wszystkich mieszkańców i umieszczony na stronie gminy.

Ad. 8

W związku z tym, że Radni Gminy mieli możliwość zapoznania się z Raportem o stanie gminy za 2018 rok Vice przewodniczący otworzył debatę, w wyniku której nie zgłoszono uwag i zapytań.

– 5 –

Kierownik Rozwoju Gminy Wielgie Jan Wadoń poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Raport ten przedstawiany jest po raz pierwszy i corocznie będzie sporządzany.

Dodał, że jeżeli ktoś z mieszkańców chciałby uczestniczyć w debacie musi zgłosić ten fakt dzień przed sesją i uzyskać poparcie 20 mieszkańców.

W związku z tym, że nie było dalszej dyskusji Vice przewodniczący zamknął debatę.

Ad. 9

Vice przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr VI/45/2019 w sprawie udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania i poprosił o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały poprosił o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła Nr VI/45/2019 w sprawie udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Halina Sztypka

– 6 –

Ad. 10

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2018 r. zostało przesłane Radnym w ustawowym terminie oraz szczegółowo omówione na posiedzeniach stałych komisji Rady.

Vice przewodniczący zapytał, czy jeszcze są jakieś zapytania lub uwagi.

Ad. 11

W związku z tym,że nie zgłaszano uwag do wykonania budżetu gminy za 2018 rok Vice przewodniczący poprosił Pana Wójta o odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wielgie.

Wójt odczytał uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Vice przewodniczący poprosił Przewodniczącą komisji rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.

Przewodnicząca komisji rewizyjnej odczytała opinię, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybyła Radna Halina Sztypka i w tym czasie Rada Gminy liczy 15 Radnych, po czym przejęła dalsze prowadzenie obrad.

Ad. 13

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

– 7 –

Ad. 14

Przewodnicząca otworzyła dyskusję dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali żadnych Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Ad. 15

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr VI/46/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wielgie za 2018 rok i poprosiła o przegłosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/46/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wielgie za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)

Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Ad. 16

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr VI/47/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielgie za 2018 rok i poprosiła o przegłosowanie.

– 8 –

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/47/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielgie za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Przewodnicząca i Vice Przewodniczący złożyli gratulacje za wykonanie budżetu gminy 2018.

Wójt podziękował za jednomyślne udzielenie absolutorium i przekazał również podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji budżetu gminy za 2018 rok.

Ad. 17

Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o przedstawianie kolejnych projektów uchwał.

Wójt kolejno przedstawiał przygotowane projekty uchwał:

Projekt uchwały Nr VI/48/2019 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

– 9 –

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/48/2019 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. ,która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Projekt uchwały Nr VI/49/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/49/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022 ,która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

– 10 –

Projekt uchwały Nr VI/50/2019 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/50/2019 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi ,która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Projekt uchwały Nr VI/51/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w miejscowości Wielgie.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

– 11 –

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/51/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w miejscowości Wielgie ,która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Projekt uchwały Nr VI/52/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w miejscowości Nowa Wieś.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/52/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w miejscowości Nowa Wieś ,która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

– 12 –

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina

Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Projekt uchwały Nr VI/53/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/53/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ,która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

– 13 –

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Projekt uchwały Nr VI/54/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/54/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ,która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

– 14 –

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Projekt uchwały Nr VI/56/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem wraz z wykazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/56/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem wraz z wykazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej ,która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

– 15 –

Projekt uchwały Nr VI/57/2019 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok.

Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

Do projektu uchwały w dyskusji głos zabrała Radna Paulina Trokowska, która zapytała o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na analizę i ocenę ryzyka budowy mieszkań czynszowych, czy będą jeszcze inne koszty związane z tą planowaną budową.

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Wielgie Jan Wadoń wyjaśnił, że innych kosztów raczej nie będzie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/57/2019 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok ,która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Projekt uchwały Nr VI/58/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035.

– 16 –
Przewodnicząca poprosiła o zapytania dotyczące przedstawionego projektu uchwały.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/58/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035, tóra stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (0)

Ad. 13

W wolnych wnioskach i informacjach zgłoszono następujące sprawy:

Radny Sebastian Pikus zapytał w jaki sposób będzie dostarczany będzie gruz na drogi, jak będzie sprawdzana jego waga itp.

Wójt poinformował, że ważenie będzie się odbywać w miejscowym GS-e, po czym samochody będą kierowane do poszczególnych sołectw i poprosił o pomoc w zakresie przyjęcia gruzu i potwierdzania WZ.

Sołtys wsi Nowa Wieś prosił o wcześniejszą informację w którym dniu będzie ten materiał dostarczany.

Wójt powrócił do sprawy zgłoszonej przez Panią Sołtys z Piaseczna w sprawie naprawy dróg jak i drogi Wielgie-Bętlewo informując, że na chwilę obecną będą łatane tylko dziury, gdyż obecnie nie ma odpowiednich środków finansowych na całkowity remont.

Łatanie ubytków rozpocznie się najpóźniej za tydzień przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.

– 17 –

Sołtys wsi Bętlewo zgłosił problem na nowo wybudowanej drodze gdzie głównie na łukach wysypany kamień wyrzucany jest na jezdnię co zagraża niebezpieczeństwu dla osób przechodzących i poruszających się na rowerach.

Zgłosiła również nieprawidłowe oznakowanie tejże drogi, gdyż są dwa znaki o tym samym znaczeniu.

Kolejną sprawę przedstawiła Pani sołtys, która zaistniała na ostatnim zebraniu wiejskim 01 kwietnia br. , że Pan Radny zarzucił Pani Sołtys, że oszukała Pana Wójta , gdyż nigdy nie była członkiem Rady Sołeckiej.

Pani Sołtys odszukała protokoły z lat wcześniejszych , z których wynika, że była członkiem Rady wobec tego uważa, że winna być przeproszona za zaistniałą sytuację.

Radny Franciszek Jankowski poinformował, że sytuacja miała miejsce na zebraniu wiejskim, więc sprawę wyjaśni na zebraniu w Sołectwie.

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Jan Wadoń przypomniał o internetowym systemie powiadamiania mieszkańców i poinformował, że na ok.6000 zamieszkujących korzysta z tej formy ok. 600 osób, poprosił o zachęcanie mieszkańców do logowania się w systemie i możliwości korzystania z portalu.

Sołtys wsi Piaseczno odniosła się do przedstawionej informacji o zamierzeniach inwestycyjnych gminy z uwzględnieniem pozyskiwania środków z zewnątrz i zapytał o planowane inwestycje i czy w Piasecznie będą jakieś inwestycje.

Pan Jan Wadoń poinformował, że potencjalny inwestor na Piaseczno już był jednak obecnie go nie ma ze względu na sprzeciwy społeczeństwa prawdopodobnie się wycofał.

Przekazał również trudną sytuację w zakresie inwestycji gminnych, gdzie w ubiegłym roku była trudna i w obecnym zapowiada się, że będzie jeszcze trudniejsza w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Dodał, że jeżeli gmina nie uzyska większych środków własnych w kolejnych kadencjach może być problem z inwestycyjnym rozwojem gminy.

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące nowej drogi Pani Sołtys wsi Bętlewo i stwierdził prawdopodobnie złe użytkowanie tejże drogi. Na chwilę obecną mogą tam być skierowani pracownicy celem uporządkowania wysypanego kamienia przy drodze. Następnie odniósł się do oznakowania i poinformował, że oznakowanie było wykonane przez osoby uprawnione, co zostanie sprawdzone.

– 18 –

Pan Wójt zaprosił mieszkańców gminy na festyn myśliwski, który odbędzie się 07 lipca 2019 roku o godz.15.00.

Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie zaprosił na 70-lecie powstania Biblioteki, które odbędzie się 01 czerwca br o godz. i na Gminny Dzień Dziecka 08 czerwca 2019 roku.

W imieniu Pani Dyrektor Ośrodka Kultury poprosiła, aby świetlice wiejskie działające na terenie gminy zgłaszały swoje plany działalności.

Pan Jan Wadoń poinformował o zaistniałej sytuacji dotyczącej zaśmiecania środowiska w okolicach Suradówka, gdyż wszelkiego rodzaju śmieci przemysłowe zostały zsypane do dołu i zasypane. Wydano decyzję o likwidację tegoż wysypiska i okazaniem się dokumentem o jego utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwrócił również uwagę na ogólne zaśmiecanie gminy proponując, aby 2 razy do roku zorganizować sprzątanie w sołectwach .

Przewodnicząca poprosiła zebranych, aby pozostali na kilka minut po sesji celem spotkania z osobą prowadzącą kursy dla rolników i ich rodzin.

Ad. 14

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za udział w obradach, o godzinie 13.00 zakończyła obrady VI sesji Rady Gminy Wielgie.

Przewodnicząca Rady GminyHalina Sztypka

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian