Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie Gmina Wielgie pow. lipnowski – część A. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2017 Tadeusz Wiewiórski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2017 Halina Janina Sztypka Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XX/110/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C, oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego planu, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XX/109/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część C, oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego planu, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XX/108/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego planu, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie powiat lipnowski – cz. B Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNEdo projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach TEODOROWO, CZERSKIE RUMUNKI, PIASECZNO, RUMUNKI TUPADELSKIE, BĘDZEŃ (gm. Wielgie) Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wielgie w związku z realizacją Uchwały Nr XXXVII/245/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie” Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wielgie Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 UCHWAŁA nr XVII/109/2008 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie : przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Wielgie na lata 2007-2013 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WIELGIE NA LATA 2007-2013 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Strategia Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju gminy Wielgie do roku 2020. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Wielgiem w 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Oficjalne Wnioski na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA z dnia 08-02-2017r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Wielgie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji w Urzędzie Gminy w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Wielgie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wielgiem Szczegóły
« 1 2 60 61 62 63 64 65 »