Petycja w trybie Ustawy o petycjach o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze.

II – Petycja Odrębna – procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku (nie jest to łączenie trybów – zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne – wniosek oznaczoną – I i odrębną petycję oznaczoną II  – vide –  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy – dostępne w sieci Internet)  

Dla odseparowania od wniosku – petycjodawca – postulaty związane z petycją – numeruje nowymi oznaczeniami §1P, §2P, etc 

Preambuła petycji: 

W kontekście alarmujących informacji dotyczących kosztów ponoszonych przez Urzędy w tym obszarze –  w niektórych gminach: Materiał dziennikarski pt. „50 tys. zł rachunku za służbowy telefon. Tyle w tydzień wydzwoniła Hanna Gronkiewicz-Waltz” vide –  http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl-rachunku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz  

§1P) Wnosimy – w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)   –  o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze; 

oraz powiadomienie wnioskodawcy – czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy  wynika, że zasadnym będzie – w ciągu najbliższego roku – aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych w tym obszarze.  

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji – i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z bezpieczeństwem oraz cena. 

§2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej – Petycjodawca – rozumie w tym przypadku – jako – ad exemplum – zamówienie tańszych i lepszej jakości usług, etc – w ramach procedowanego ewentualnego postępowania o wyłonienie nowego dostawcy – zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych.

 

Osnowa Petycji:

Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów, że jest świadom, iż zamieszczony  wyżej materiał prasowy – jest może ekstremalny  i dotyczy największej w Kraju Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Jednakże – z udzielnych odpowiedzi – na zadawane przez Wnioskodawcę pytania w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej  w poprzednich latach – wynika, że w mniejszych gminach – rzeczone koszty są proporcjonalnie – również bardzo wysokie.

Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców,  

Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) – posiadający w zakresie swoich kompetencji sprawy związane – sensu largo – z redukcją wydatków publicznych  – powinny zgodnie z zasadami konkurencji – korzystać z drastycznego spadku cen i poprawy jakości usług – jaki dokonał się w tym obszarze w ciągu ostatnich lat.

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. Nasze stanowisko i „Konstruktywny Niepokój Podatnika” w tej mierze koresponduje z oceną stanu faktycznego podnoszoną przez Media :  vide – http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl-rachunku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz

Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl 

 

§6) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie – odnośnych przepisów prawa –  na adres e-mail tansze-taryfy[at]samorzad[dot]pl 

§7) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail tansze-taryfy[at]samorzad[dot]pl   – stosownie do art. 13 ww. ustawy 

§8) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian