Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych

  • Wydział Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Termin załatwienia Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie tj. do 7 dni. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Orłowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 44
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Wymagane dokumenty Oświadczenie
   Do wglądu dokumenty:
   potwierdzenie opłaty z tytułu ubezpieczenia ( KRUS ), podatku rolnego
   potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego i jego powierzchnię ( akt własności ziemi, akty notarialne, dokumenty dzierżawne, wypisy z rejestru gruntów bądź sądowe, nakazy płatnicze
   dokument potwierdzający zrzeszenie w grupie producentów rolnych itp.
  • Opłaty w sprawach ubezpieczenia społecznego (do celów emerytalno – rentowych) nie podlega opłacie skarbowej w innych sprawach opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł Opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto Gminy Wielgie. Nr konta: 60 9550 0003 2005 0030 0054 0001w KDBS o/Wielgie 
  • Tryb odwoławczy Na postanowienie o odmowie wydania poświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  • Uwagi

   Brak.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm )

   2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy  (DZ. U.z 1990 r, Nr 54  poz. 310)

   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm )

   4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian