Protokoł X sesji Rady Gminy odbytej 28 listopada 2019 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości.

Przewodnicząca oświadczyła,że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego protokołu.

Nieobecny Radny – Paulina Trokowska

Przewodnicząca Halina Sztypka zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy komisji.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na

2019 rok,

b/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,

– 2 –

c/ określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przystanków,

d/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w

schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób

bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

e/ ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

f/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie,

g/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie,

h/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie,

i/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

j/ udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie,

k/ wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2019 – 2023.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad X sesji.

– 3 –

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag do ustalonego porządku obrad przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 3

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu IX sesji Rady Gminy, który był wyłożony do wglądu 7 dni przed sesją w celu zapoznania się i naniesienia poprawek.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych przyjęła protokoł z obrad IX sesji Rady Gminy Wielgie.

Ad. 4

Wójt – przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, które Rada Gminy przyjęła bez uwag i stanowi stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przewodnicząca poprosiła Przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z ich pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący komisji finansów Radosław Ziółkowski przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji rolnej i rozwoju gospodarczego Mariusz Przybyszewski przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji samorządu, prawa i porządku publicznego Sebastian Pikus przedstawił sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej Julia Markowska przedstawiła sprawozdanie z pracy, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

– 4 –

Przewodnicząca poprosiła o zapytania do przedstawionych sprawozdań.

Przestawione sprawozdania zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 6

Przewodnicząca zapytała Radnych, czy są jeszcze jakieś zapytania do

przedstawionej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

Radni nie zgłaszali uwag i zapytań, informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o przedstawianie kolejnych projektów uchwał.

Wójt kolejno przedstawiał przygotowane projekty uchwał:

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/76/2019 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok.

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/76/2019 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

– 5 –

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/77/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/77/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

– 6 –

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/78/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przystanków.

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca

poprosiła o przegłosowanie .
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/78/2019w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przystanków , która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

– 7 –

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Paulina Trokowska, Krystyna Walkowicz,Katarzyna Piątkowska , Mariusz Złakowski Radosław Ziółkowski, Marianna Zaborowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/79/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/79/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi , która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

– 8 –

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka,, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/80/2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/80/2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

– 9 –

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Paulina Trokowska

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka,, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/81/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie .

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/81/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie , która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

– 10 –

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/82/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie .

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych 13 głosami „Za” i przy 1 głosie „Wstrzymującym się”podjęła uchwałę Nr X/82/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie , która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ: (1)

Sebastian Pikus

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/83/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie.

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

– 11 –

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/83/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie , która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Paulina Trokowska

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/84/2019 w sprawie

przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/84/2019 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

– 12 –

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Paulina Trokowska

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/85/2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie.

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/85/2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie,która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Paulina Trokowska

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

– 13 –

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr X/86/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2019 – 2023.

W związku z tym, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniu komisji zapytuję, czy ktoś ma jeszcze zapytanie.

W związku z tym, że nie zgłaszano zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie .

Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/86/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2019 – 2023u,która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Paulina Trokowska

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Dynakowski, Franciszek Jankowski, Marek Kowalski, Renata Mańska, Julia Markowska, Katarzyna Piątkowska , Sebastian Pikus, Marcin Pilarski, Mariusz Przybyszewski, Halina Sztypka, Krystyna Walkowicz, Radosław Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Marianna Zaborowska

NIEOBECNI (1) Paulina Trokowska

Ad. 9

W wolnych wnioskach i informacjach zgłoszono następujące sprawy:

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy poinformował zebranych o możliwości utylizacji folii rolniczej, gdyż obecnie jest problem z jej odbiorem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uruchamia program, do którego gmina może przystąpić i jeżeli na terenie będzie tej folii dużo sporządzony zostanie wniosek o dofinansowanie, które planowane jest w 100 %.

Wobec tego poprosił o rozpowszechnienie informacji w tej sprawie.

Przekazał również szczegółową informację dotyczącą usuwania azbestu, gdzie program będzie w dalszym ciągu kontynuowany.

– 14 –

Stwierdził, że program na terenie bardzo dobrze funkcjonuje, rocznie wymienia się ok. 50 dachów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnem zaprosił na koncert charytatywny na rzecz chorego ALANKA ucznia SP w Wielgiem, który odbędzie się 06 grudnia 2019 roku o godz.16.30. Zbiórka odbędzie się również po mszach w Czarnem w najbliższą niedziele.

Będąc przy głosie podziękował za pomoc przy remoncie szkoły jak i bieżących zadań.

Dyrektor ZPO w Wielgiem ze wzruszeniem poinformował o prowadzonej akcji charytatywnej na rzecz chorego ucznia. Zaprosiła na koncert, który odbędzie się w szkole dnia 05 grudnia. br. i poprosiła o wszelką pomoc.

Wójt przedstawił zebranym aktualną informację dotyczącą ściągalności opłat za odpady komunalne.

Poinformował również, że z dniem 31 grudnia br. zlikwidowana zostanie gminna kasa. Pracownik będzie dalej pracował wykonując inne zadania.

Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty będzie można uiszczać w Banku i w Urzędzie kartą płatniczą.

Prezes Stowarzyszenia rozwoju gminy „Przyszłość” zapytał, co z pracownikiem, który obsługiwał kasę.

Wójt przypomniał, że pracownik nie straci pracy w związku z likwidacją kasy.

Ad. 10

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za udział w obradach, o godzinie 11.58 zakończyła obrady X sesji Rady Gminy Wielgie.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian