Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 03 grudnia 2019 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Radosław Ziółkowski – Przewodniczący komisji.

2. Renata Mańska – – „ -,

3. Mariusz Przybyszewski – – „ -.

oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektu budżetu gminy na 2020 rok.

2. Opracowanie planu pracy na 2020 rok.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2020 rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

Po udzielonych wyjaśnieniach komisja wydała w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok opinię, która zostanie przedstawione na sesji w dniu 27 grudnia 2019 roku.

Ad. 2

Członkowie komisji opracowali plan pracy komisji na 2020 rok, który będzie zatwierdzany uchwałą na XI sesji.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji :Radosław Ziółkowski

Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

 

 

Informacje

Rejestr zmian