Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 08 maja 2019 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Radosław Ziółkowski – Przewodniczący komisji.

2. Renata Mańska – członek komisji ,

3. Mariusz Przybyszewski – – „ – ,

4. Mirosław Dynakowski – – „ -.

oraz Wójt , Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Analiza projektów uchwał Na VI sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

– poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od

nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości

wynagrodzenia za inkaso,

– przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata

2019-2022,

ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót

budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w

nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy

Wielgie a nie będących drogami publicznymi,

– sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność

Gminy Wielgie położonej w miejscowości Wielgie,

– sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność

Gminy Wielgie położonej w miejscowości Nowa Wieś,

– zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz

ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach

– 2 –

oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Wielgiem,

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu

Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania,

przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Wielgiem wraz z wykazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok

zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. W

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata

2019–2035,

Komisja po omówieniu projektów uchwał przez Wójta, Skarbnika i Kier. GOPS pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.

Ad. 2

W sprawach różnych dyskutowano na temat naprawy i remontu dróg na terenie

gminy.

Przewodniczący komisji zapytał o remont drogi Zakrzewo-Płonczyn.

Pan Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej zabezpieczone są środki na dokumentację.

Dodał również, że w Zadusznikach nie będzie nic robione w zakresie budowy drogi -kolonia ,gdyż nie ma decyzji o przekazaniu gruntu nieodpłatnie pod tę drogę.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :                                      Przewodniczący komisji :

Grażyna Wyszyńska                                 Radosław Ziółkowski

 

Informacje

Rejestr zmian